10 Ağustos Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
10 Ağustos Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

Ölçme ve Değerlendirme

IB İlk Yıllar Programı felsefesine uyumlu olarak okullarımızdaki ölçmenin başlıca hedefi; öğrenme süreci hakkında geri bildirim sağlayabilmek ve öğrenim süreçlerimizi iyileştirmektir.

İlkokulumuzda, NUN öğrencilerinin bireysel farklılıkları kucaklanmakta, ölçme ve değerlendirmenin en uygun araçlarla gerçekleştirilmesi için özel çalışmalar yapılmaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin dönüşümlü düşünerek öz değerlendirme yapabilmelerine ve böylelikle hayat boyu öğrenen kişiler olmalarına yardımcı olmaktır.

NUN İlkokulu müfredatının ölçme ve değerlendirme bileşeni; değerlendirme, kaydetme ve raporlama olmak üzere üç alt gruba ayrılır.

 

Nasıl Ölçüyoruz?

Ön Değerlendirme

NUN İlkokulunda ön değerlendirme, öğrencilerin mevcut bilgilerini, yapabileceklerini ve öğrenmenin başlangıç seviyesinde nasıl hissettiklerini öğrenmeyi ve analiz etmeyi içermektedir. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki başarılarını gözlemlemenin yanı sıra ön bilgilerini ve deneyimlerini değerlendirmek, öğretmenlerimizin öğretim şekillerini buna göre planlamasını ve düzenlemesini sağlamaktadır.

Eğitim ve öğretim yılının başında, NUN İlkokulu tüm derslerden hazırbulunuşluk uygulamaları yapmaktadır. Bu uygulamalar, öğrencilerin ön bilgilerini değerlendirecek, açık uçlu, betimsel ve tartışmaya açık sorular içermektedir. Edinilen bu bilgiler, gelişim sürecinin rotasını belirleyeceğinden dolayı bizler için son derece önemlidir. Bu değerlendirmede; Sanat, Müzik, Beden Eğitimi ve Uygulamalı Bilimler gibi derslerde rubrik kullanılmaktadır. Öğrenme süreci boyunca, her sorgulama ünitesinin başında, öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek ve gerekli planlamaları yapmak için öğretmenler çeşitli teknikler kullanmaktadırlar.

 

Süreç Değerlendirmesi

NUN İlkokulu süreç değerlendirmesi, öğrenmede bir sonraki aşamanın planlaması için gereken bilgiyi sağlamaktadır. Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirine bağlıdır ve amaçları bağlamında birlikte gelişmektedir. Süreç değerlendirmeleri ile öğrencilerimize düzenli ve sık sık geri dönüş sunarak öğrenmeye katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Etkili geri bildirim vermenin, öğrencinin gelişim sürecinde öğretmeden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla, öğrenciler her etkinliğin sonunda çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak (öz değerlendirme, akran değerlendirme, rubrik vs.) değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yanlarını anlamaları çok önemli olduğundan, değerlendirme sürecine öğrencilerimiz de katılmaktadır. Yapılan her ölçme sonucu analiz edilerek eğitim öğretim süreci planlamasında kullanılmaktadır.

 

Sonuç Değerlendirme

NUN İlkokulu, sonuç değerlendirmeleri gerçekleştirerek öğretmenlere ve öğrencilere, öğrencilerinin anlayışına ilişkin detaylı bir kavrayış sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilere, ne öğrendiklerini göstermeleri için imkân sunmakta ve dikkatli bir biçimde ana fikrin ne kadar anlaşıldığını gösteren ve öğrencilerin eyleme geçmesini cesaretlendiren etkenleri ölçmektedir.

Sonuç değerlendirmelerin bir parçası olarak NUN İlkokulu öğrencileri her çeyrek dönem sonunda değerlendirilmektedir. Elde edilen bulgular, öğrencinin gelişimsel sürecini değerlendirmek amacıyla sene başında gerçekleştirilen hazırbulunuşluk sınavlarının sonuçları ile karşılaştırılmaktadır.

 

Kaydetme

NUN İlkokulu, “Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?” sorusunu yanıtlamak için değerlendirme bilgilerini araçlar ve stratejiler kullanarak toplamakta ve analiz etmektedir. “Stratejiler; öğretmenin, bir öğrencinin öğrenmesiyle ilgili bilgi toplarken kullandığı yöntemler ve yaklaşımlardır. Öğretmenler, çok çeşitli araçlar kullanarak bu bilgiyi kaydederler. Bu araçlar veri toplamada kullanılan enstrümanlardır. Uygun stratejileri seçerken hangi araçların o stratejiye en uygun ve alakalı araçlar olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Böylece öğrenme deneyiminin, etkili bir ölçme ve değerlendirme yapılabilir.”

(PYP’yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi, s.47)

 

Araçlar - Stratejiler

NUN İlkokulu, kullanılan her araç ve stratejiyi öğrencilerin seviyelerine, ilgilerine, becerilerine uygun olacak şekilde belirlemektedir. Farklılaştırma çalışmalarıyla her öğrencinin kendini en iyi ifade edebildiği şekilde değerlendirilmesine dikkat edilmektedir.

Bu amaçla kullanılan stratejilerden bazıları;

  • Gözlemler
  • Performans değerlendirme
  • Süreç odaklı değerlendirme
  • Seçilmiş cevaplar
  • Açık uçlu uygulamalardır.

Bu amaçla kullanılan araçlardan bazıları;

  • Rubrikler
  • Örnekler
  • Kontrol listeleri
  • Kısa gözlem kayıtları
  • Baremler olarak sayılabilir.

 

Raporlama ve Bilgilendirme

Ölçme ve değerlendirme raporlamasının temelinde öğrencilerimizin bildiklerinin, anladıklarının ve yapabildiklerinin nesnel bir biçimde sunulması bulunmaktadır. Bu raporlar, öğrencilerin öğrendikleri alanlardaki gelişimlerini ve zayıf noktalarını, IB İlk Yıllar Programının okulumuzdaki etkisine katkı sağlayacak biçimde açıklamaktadır. PYP’yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi metninde belirtildiği üzere, geri dönüş yapılmayan bir değerlendirme yalnızca yargılamadır. Geri dönüş, bizlerin varılan yargıyı anlayabilmemizi ve yaptığımız çalışmayı geliştirmemizi sağlayan değerlendirmedir.

NUN İlkokulunda raporlama, toplantılar veya yazılı biçimde olabilmektedir. Velileri, öğrencileri ve öğretmenleri “öğrenenler topluluğu” olarak kapsamaktadır. Dürüst, adil, geniş kapsamlı ve güvenilirdir.

 

Üç Yönlü Hedef Belirleme Toplantıları

Her akademik yılın başlangıcında, veliler okulumuza davet edilir ve o zamana kadar yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak öğrencilerinin kendilerine akademik ve sosyal hedefler oluşturma sürecine katkı sağlanır. Bu hedeflere nasıl ulaşacakları üzerinde sohbet edilir ve bu amaç doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veli arasında bir görev paylaşımı yapılır. Sene sonunda ise bu çalışma tekrar gözden geçirilerek hedeflere ne kadar yaklaşıldığı ve verilen sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği sorgulanır.

 

Öğretmen - Veli Toplantıları

NUN öğretmenleri, bu toplantılar vasıtasıyla öğrencileri hakkında daha fazla arka plan bilgisi edinmek, velilerin sorularını yanıtlamak, varsa endişelerini gidermek ve öğrenme sürecindeki rollerini belirlemek için velilerle bir araya gelirler. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler velilerle paylaşılmakta ve öğrencilerin gelişim sürecine ilişkin gerekenler planlanmaktadır.

 

Gelişim Raporları

Her çeyrek dönemin sonunda toplamda dört kere öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini ve gelişimlerini gösteren, o dönem içindeki tüm derslere ait kazanımları ve yorumları içeren raporlar yazılmaktadır. Bu gelişim raporu, sürecin paydaşları olan öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanmaktadır.

 

Portfolyolar

Portfolyonun, aktif bir zihnin çalıştığının göstergesi olduğuna inanan NUN İlkokulu, öğrencileri için portfolyo günleri düzenlemektedir. Akademik yılın sonunda, öğrencilerden hazırladıkları ürünler arasından seçim yaparak bir portfolyo hazırlamaları istenmektedir. Bu dosyada öğrenciler, çalışmalarını seçme sebeplerini belirterek velilere, öğretmenlere ve diğer öğrencilere sunum yaparlar. Portfolyolar öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından değerlendirilir.

 

IB İlk Yıllar Programı (PYP) Sergileri

“IB İlk Yıllar Programının son yılında öğrenciler PYP sergisi isimli bir bitirme projesine katılırlar. Bu projede her bir öğrencinin, programın beş temel unsuruyla ilgili çalışma yaptığını göstermesi gerekir: bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem. Bu bir yandan kişisel ve paylaşılan sorumluluklar ruhu içinde gerçekleştirilen disiplinlerüstü bir sorgulamadır, bir yandan da öğrencilerin IB İlk Yıllar Programından ortaöğretime geçişlerini belirten bir sonuç değerlendirmesi etkinliğidir.” (PYP’yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi, s.53) Bu beklenti ve anlayış ile uyumlu olarak, 4. sınıfta NUN İlkokulu ve İlk Yıllar Programı - PYP mezunu adayı olan öğrencilerimiz yıl boyunca üzerinde çalıştıkları bir kişisel projeyi okul toplumuna sunarlar.

 

IB İlk Yıllar Programı (PYP) Mini Sergileri

NUN İlkokulu öğrencileri (IB İlk Yıllar Programı Sergisi düzenleyen 4. sınıf öğrencileri hariç), öğrenme deneyimlerini IB İlk Yıllar Programı (PYP) Mini Sergileri vasıtasıyla velilerle paylaşmaktadır. Bu sergilerde, sahne performansları sergilenmekte ve öğrencilerin sorgulama ünitelerinde ortaya koydukları ürünler sunulmaktadır. Aynı ana fikir etrafında, disiplinlerarası bir yaklaşımla, çeşitli branşlarda çalışmalar yapılmaktadır.

Sonuç olarak asıl gayemiz; seven ve sevilen, saygı duyan ve saygı duyulan, okuyan, adaletli davranan ve adaleti savunan, araştıran, olması gerektiği kadar sorgulayan ve ardından tevekkül eden, bunların yanında da bilinçli bir şekilde öğrendikleri ya da fark ettiklerini kendi dünyasıyla birleştirip uygulamaya gayret eden bir nesil yetiştirmektir.