NUN Öğrencisi

NUN Okulları eğitim anlayışını öğrencilerin okul dersleri yanında sosyal hayatlarında da etkin bireyler olmaları şeklinde planlamaktadır. NUN öğrencisi dünyanın farkında, sorumluluk duygusu gelişmiş, araştıran ve sorgulayan bir anlayışla hareket etmektedir.

Öğrencilerin bu eğitim anlayışıyla yetişmeleri için tercih edilen Uluslararası Bakolarya (IB) sistemi 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip 6 disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, 6 alanda bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir.

PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir ve öğrencilerin IB Orta Yıllar Programı’na en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlar.

IB Öğrenen Profili Özellikleri 

IB öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Bu öğrenen profili özellikleri, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

IB İlk Yıllar Programı

Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar
öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder

Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler
öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

PYP’de Temel Beceriler 

PYP’de yapılan çalışmalar yardımıyla her öğrencinin belli becerileri etkin olarak kullanarak ürün oluşturması hedeflenir. Bunlar, düşünme becerileri, sosyal beceriler, iletişim becerileri, özyönetim becerileri ve araştırma becerileri olarak sıralanabilir.

PYP’de Tutumlar


Öğrencilerin nelere değer vermelerini istiyoruz sorusundan yola çıkarak PYP’de tutumlara dair odak çalışmaları yapılır. Bu tutumlar; Değer Bilme, Bağlılık, Güven, İşbirliği, Yaratıcılık, Merak, Kendini Başkalarının Yerine Koyabilme, Şevk, Bağımsız Davranma, Doğruluk, Saygı ve Hoşgörüdür. 

IB İlk Yıllar Programı İçerisinde Tanımlanmış Olan Altı Disiplinlerüstü Tema

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır.
Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak "dışarıya açılmalarına" imkân verir.

Kim olduğumuz
Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı

Bulunduğumuz yer ve zaman
Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar

Kendimizi ifade etme yollarımız
Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; üretkenliğimize dair dönüşümlü düşünme, üretkenliğimizi artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetiği takdir edişimiz

Kendimizi düzenleme biçimimiz
İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi

Gezegeni paylaşmak
Sonlu kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve ihtilaf çözümleri.

Dünyanın işleyişi
Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

kaynak : http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/pyp-programme-brochure-tu.pdf