IB PYP

IB Eğitimi Nedir?

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için tüm IB uluslararası programları, güçlü akademik ve kişisel tasarımlarıyla farklıdır. Öğrencileri akademik çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya zorluyoruz. Şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefliyoruz. IB, okulların öğrencilerinin karakter sahibi ve çok yönlü öğrenciler olarak yetiştirmelerine, açık görüşlü, kendi kimliklerine güven duyan; etik kararlar veren; başkalarıyla paylaştığımız ortak insanlığımıza değer veren; öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır öğrenciler olarak yetiştirmelerine yardımcı olma amacı gütmektedir. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. IB eğitimi, öğrenen profilinde ifade edilen değerlere dayanır ve:

 • Öğrenenleri merkeze alır – IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkileri, etik sorumluluk almayı ve kişisel olarak güçlüklere karşı koyabilmeyi destekler.
 • Öğretim ve öğrenime yönelik etkin yaklaşımlar geliştirir – IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için gerek duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Küresel bağlamlarda işe yarar – IB programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler.
 • Geniş bir içerik sunar – IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar. IB öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Uluslararası bilince sahip insanların bu özellikleri, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

İlk Yıllar Programı (IB PYP) 

İlk Yıllar Programı (PYP): Öğrencileri ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olmaya hazırlayan PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip bu altı disiplinler ötesi temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin ve disiplinler ötesi becerilerin kullanıldığı, sorgulamaya güçlü vurgu yapılan bir çerçevedir.

IB Öğrenen Profili

IB öğrenen profili tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık özelliklerinin ve gezegeni koruma sorumluluklarının farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir. IB öğrenenleri olarak şu vasıflara sahip olmak için çalışıyoruz:

 • Araştıran-sorgulayan: Sorgulama ve araştırma becerilerimizi geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.
 • Bilgili: Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayış geliştiriyor ve kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.
 • Düşünen: Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumlu eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.
 • İletişim kuran: Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yapıyoruz.
 • İlkeli: Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetlerine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.
 • Açık Görüşlü: Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor ve onları değerlendiriyoruz ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.
 • Duyarlı: Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmaya çalışıyoruz.
 • Risk Alan: Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirler ve yenilikçi stratejiler keşfetmek için bağımsız ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında öz-kaynaklara sahip ve dayanıklıyız.
 • Dengeli: Kendimizin ve başkalarının esenliği için yaşamımızın farklı yönleri arasında (entelektüel, fiziksel ve duygusal) denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla bağlılık ve dayanışmamızın farkındayız.
 • Dönüşümlü Düşünen: Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi düşünceli şekilde dikkatle tartıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.

IB öğrenen profili, IB Dünya Okulları tarafından değer verilen 10 özelliği hayata geçirir. Bu ve bunun gibi özelliklerin, bireylerin ve grupların yerel, ulusal ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri hâline gelmelerinde yardımcı olabileceğine inanıyoruz.

Altı Disiplinlerüstü Tema

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamında öğrenmenin sınırlarını aşarak "dışarıya açılmalarına imkân verir.

 • Kim olduğumuz: Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı
 • Bulundugumuz yer ve zaman: Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar
 • Kendimizi ifade etme yollarımız: Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetik anlayışımız
 • Dünyanın işleyişi: Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışları ve bunları kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
 • Kendimizi düzenleme biçimimiz: İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi
 • Gezegeni paylaşma: Tükenecek kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümleri.

Her bir tema her yıl tüm öğrenciler tarafından işlenir. (3 ila 5 yaşları arasındaki öğrenciler her yıl dört tema işler.) Ek olarak, tüm PYP öğrencileri yedi yaşından itibaren birden fazla dil öğrenme fırsatına sahiptir. Bu disiplinler ötesi temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar önemlidir, derinlemesinedir ve genelde birkaç hafta sürer. Bu fikirler okulun ötesindeki dünyayla ilgili olduğundan, öğrenciler bunların gerçek dünyayla bağlantısını görürler ve bunlarla iilgilenir ve sorunları çözmeye çalışırlar. Bu şekilde öğrenen öğrenciler, öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde yoğunlaşırlar. Tüm öğrenciler bir sorgulama ünitesinin onları önemli bir fikre dair derinlemesine araştırma yapmaya ittiğini fark edecekler ve öğretmen de onların fikri ne kadar iyi anladığına dair kanıt toplayacaktır. Kendi kendilerine ve gruplar hâlinde olmak üzere öğrenme sırasında onlar için en faydalı olacak şekilde çalışabilmeyi bekleyecekler.

Çocuğum NUN Okullarında Ne Öğrenecek?

NUN Okulları, öğrencinin IB öğrenme sürecinde, sesi, seçimi ve sahipliği ile kendi sorgulamalarını yaparak özne olmasına inanır. İlk Yıllar Programı, dünyaya ilişkin bütünsel bir anlayış sağlayan, öğrenmeye disiplinlerarası bir yaklaşım sunar.

Bilginin keşfi ve inşası çerçevesinde altı disiplinlerarası tema vardır. Öğretmenler ve öğrenciler, kavramları daha derinlemesine anlamak için sorgulama ünitelerini tasarlarken disiplinler arası temaları planlar. Bu süreç boyunca, öğrenciler önemli kavramlar hakkında bir anlayış geliştirir, öğrenme becerilerine yönelik yaklaşımlar kazanır, belirli profilleri geliştirir ve sosyal açıdan sorumlu eylemler gerçekleştirmeyi öğrenir.

İyi dengelenmiş, kendine güvenen bireyler ve ömür boyu bağımsız öğrenenler ortaya çıkarmak için çocukların bütüncül gelişimine inanıyoruz, potansiyel merak ve doğuştan gelen yeteneklerinden yararlanıyoruz.

NUN Okullarında, kültürlere saygı duyan, çevrelerinde bulunan çeşitliliği açık fikirli bir şekilde besleyen ve daha iyi bir dünya için ilham vermeye, güçlendirmeye ve dönüştürmeye çalışan küresel vatandaşlar yetiştirmeye çalışıyoruz.

PYP Sergileri

“PYP’nin son yılında öğrenciler PYP sergisi isimli bir bitirme projesine katılırlar. Bu projede her bir öğrencinin, programın beş temel unsuruyla ilgili çalışma yaptığını göstermesi gerekir: bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem. Bu bir yandan kişisel ve paylaşılan sorumluluklar ruhu içinde gerçekleştirilen disiplinlerüstü bir sorgulamadır, bir yandan da öğrencilerin PYP’den ortaöğretime geçişlerini belirten bir sonuç değerlendirmesi etkinliğidir.” (PYP’yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi, s.53) Bu beklenti ve anlayış ile uyumlu olarak, 4.sınıfta NUN İlkokulu ve İlk Yıllar Programı - PYP mezunu adayı olan öğrencilerimiz yıl boyunca üzerinde çalıştıkları bir kişisel projeyi okul toplumuna sunarlar.