10 Ağustos Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
10 Ağustos Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

Dil Hassasiyetimiz

NUN Okulları, öğrencilerinin bir dünya vatandaşı olarak ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurup ana dildeki deneyimlerini tamamlayan ve bunu farklı dillerde geliştiren, bilgilerini, düşüncelerini birden fazla dilde farklı kaynakları ve iletişim yollarını kullanarak kendilerini ifade edebilen bireyler olmalarını hedeflemektedir. Dil öğrenmenin bir sosyal eylemler bütünü olduğuna inanan kurumumuz yaşayarak öğrenme modeli ile farklı dilleri öğrenmeye meraklı ve ilgili öğrenciler yetiştirmek istemektedir. Tüm öğretmenleri dil öğretmeni olarak kabul edip Türk Milli Eğitim müfredatını PYP, MYP, DP çerçevesinde uygulamaktadır. Aşağıda belirtilen esaslar, öğretmenler tarafından hazırlanmış, veli ve öğrencilerin farklı görüşleriyle de şekillenmiştir. Bu politika belgesi her yıl okul toplumu tarafından gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Öğrencilerimizin farklılıklarını ve öğrenme özelliklerini dikkate alarak hazırladığımız İngilizce eğitim programımızda öncelikli hedefimiz öğrencilerimize İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kazandırmaktır. Akademik alanda araştırma yapma, farklı kaynaklara ulaşma, kitap okuma, yazı yazma, gördüklerini, duyduklarını ve okuduklarını yorumlama, hazırlıklı ya da hazırlıksız diyaloglarda kendini ifade edebilme ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarını aynı zamanda da dili bir araç olarak görüp, öğrendikleri dili sosyal yaşantılarında kullanabilmelerini hedefliyoruz. Tüm bunların yanı sıra öğrencilerimize dünya vatandaşı olma, kültürlerarası etkileşimde bulunma kapılarını açacak en önemli anahtarın yabancı dil olduğunu biliyoruz. Bu hususlar doğrultusunda dil bilgisine sadece yeteri kadar ağırlık veren bir programı takip ediyoruz. Öğrencilerimizin günlük dil becerilerini kazanmalarını sağlayacak yazılı ve sözlü uygulama çalışmalarına ek olarak akademik araştırma ve yazma becerilerinin gelişmesi için ders kitapları dışındaki kaynaklardan da destek alıyoruz. 

Öğrenim Dili 

 • Okulumuzda öğretim dili Türkçedir. Ulusal müfredat çerçevesiyle oluşturulan İngilizce hariç her derse ait sorgulama ünitesinde dil, öğrencilerin anlam oluşturması ve disiplinlerüstü bağlantıların geliştirilmesi için kullanılmaktadır.
 • Dil; duygu, düşünce ve tecrübelerin ifade edilmesi ve dünya ile ilgili anlam oluşturulmasında etkili bir araçtır.
 • Dil becerileri, öğrencilerin farklı alanlardaki gelişimini destekler. Sınıflarımızda öğrencilerin kendi oluşturdukları okuma köşeleri mevcuttur. Bu köşelerdeki kitaplıklar sorgulamayı destekleyen ve içerikleri yaş gruplarına uygun kitaplardan oluşur.
 • Sorgulama sürecinde araştırma yaparken kütüphanemizde bulunan farklı dillerdeki hem görsel hem dijital kaynaklar öğrencilerimiz tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmalar sırasında PYP, MYP ve DP temalarına göre sınıflandırılan kaynaklar öğrencilerimizin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.
 • Okulumuzda medya okuryazarlığı iki noktada ele alınır. Önceliğimiz öğrencilerin medyadaki içeriğe erişebilmelerini sağlamak ve teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmektir. İkinci olarak sunulan içeriği anlama ile beraber yorumlama ve değerlendirme yapabilmelerini sağlamaktır. Okul kütüphanemizin medya bölümünde öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmeleri, analiz ve sentez yapmaları, ulaştıkları bilgilerde akademik dürüstlüğe önem vermeleri amaçlanmaktadır.

Okulumuzda bulunan ortak kullanımlı tablet bilgisayarlarla eğitimin niteliğini arttırmak, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve eğitimde teknolojiyi doğru şekilde kullanan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Yabancı Diller

 • Öğrenim diline ek olarak İngilizce ana sınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil altyapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.
 • İngilizcenin yanında ortaokul ve lise seviyelerinde öğrencilerimiz Arapça dersleri de görmektedirler. Lisede IB DP kapsamında üçüncü bir yabancı dil ile de tanışan öğrencilerimiz, kendilerini farklı dillerde ifade etme becerisi kazarak dünyayı geniş bir çerçevede anlayabilme becerisi elde ederler.
 • Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla çeşitli çevrim içi portallar kullanılmaktadır.
 • Tüm öğrencilerimizin çevrim içi ansiklopedilere erişim şifreleri bulunmaktadır.
 • Öğrenci ürünlerinin sergilediği her alanda okul toplumunun farklı dil aşinalığı sağlamak, farklı dillerde konuşan kişilere açıklama sunabilmek amacıyla üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerin İngilizceyi bir öğrenme aracı olarak görmelerini sağlamak amacıyla bazı branş derslerinde ve gezilerde çift dilli (Türkçe - İngilizce) eğitim verilmektedir. Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe - İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.

Dil Eğitiminde Ölçme - Değerlendirme

 • Dil eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin temel amacı öğrencilerin bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerini doğru tespit edip bu doğrultuda eğitim planlaması yapmaktır. Bu amaçla her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. İngilizce ve Arapça dersleri için seviye tespit sınavları uygulanarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir ve ayrıca öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır.
 • Süreç içinde de çeşitli ölçme araçları kullanılarak (gözlem formu, rubrik ve kontrol listesi) öğrenenlerin gelişim süreçleri izlenir ve yol haritası çizilir. Öğrencilerin gelişim süreci her çeyrek dönemde hazırlanan, gelişim raporları aracılığıyla velilerimiz ile paylaşılır.
 • Dil derslerimizde, öğrencilerimizin dil becerilerindeki gelişimi sürekli takip edebilmek ve duruma uygun destek verebilmek için süreç değerlendirme ve altı adet sonuç değerlendirme sınavı uygulanmaktadır. Bütün bu sınavlar öğrencilerimizin bütün becerilerinin gelişimini test etmek üzere tasarlanmıştır.
 • Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme olanağına sahip olurlar. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

Dil Eğitiminde Farklılaştırma

 • Ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitim programında gerekli düzenlemeler yapılır.
 • Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ek çalışmaya gereksinim duyan öğrenciler için sınıf içinde eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme araçlarında gerekli farklılaştırma teknikleri uygulanır.