NUN Okulları Esasları

NUN OKULLARI MİSYONU

NUN Okulları olarak önceliğimiz bir NUN karakteri oluşturarak “iyi insan” yetiştirmektir.

Bu karakter ve değerler sisteminin; bilgi ve iradeleriyle hareket edecek, duygusal ve davranışsal bütünlüklerini koruyacak, kendilerine ve topluma fayda sağlayacak, daha iyi ve huzurlu bir gelecek için geçmişle bugün arasında bir köprü kuracak; cesur, dinamik, meraklı, değer odaklı, entelektüel, estetik bakış açısı ve vizyon sahibi duyarlı nesiller yetiştirmemizde yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Akademik başarının, ancak bireyin insani değerlere sahip çıkması durumunda anlamlı olduğuna inanıyor ve eğitimin her alanında bu değerlere sahip çıkmayı, daha iyi ve daha barışçıl bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda, sürekli değişen bir dünyada her öğrencinin farklı kültürlere ve bakış açılarına saygı duyması, tam akademik ve kişisel potansiyele ulaşma fırsatına sahip olması için kültürel çeşitliliği önemseyen; yapılandırılmış, güvenli ve özenli çok kültürlü bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu bakış açısıyla, öğrencilerimizin her birine yüksek eğitim ve öğretim kalitesi sağlamayı taahhüt ediyoruz.

NUN Okullarının Amaçları;

 • İnsanlığa fayda sağlayacak iyi insanlar yetiştirmek,
 • Öğrencilerin fıtrattan gelen merakını, araştırma ve sorgulama yoluyla doğru bilgiye ulaşma becerisini geliştirmek,
 • Öğrencilere saygı, sevgi, hoşgörü, dürüstlük, adalet ve merhamet gibi değerleri aşılamak,
 • Ezberden uzak, öğrenmeyi temel alarak bilgiyi kullanmayı öğretmek,
 • Kâinatı tanımak, keşfetmek ve hikmetle yorumlama kabiliyeti kazandırmak,
 • Tabiata ve diğer canlılara karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak.

KÜRESEL VATANDAŞLIK

NUN Okulları, küresel vatandaşlık farkındalığını kazandırmak için, “hem yerel hem de küresel toplulukların faydasını gözeten aksiyon planları oluşturup uygulayabilen öğrenciler” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Birer dünya vatandaşı olarak sorumluluk bilincine sahip, farklı bakış açılarına saygı duyan ve değer veren, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, sosyal adalet ve insan haklarının korunmasına tutkuyla bağlı, yerelden küresele ve küreselden yerele topluma katkıda bulunan, dünyayı daha barışçıl ve sürdürülebilir bir yer haline getirmek için farklı kültürlerle birlikte empatiyle çalışabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca öğrencilerimize, çevrim içi platformlar ve dijital uygulamalarda, kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla dünyanın farklı yerlerinde bulunan uluslararası eğitimcilerden ana dilde ve yabancı dilde profesyonel gelişim ve beceri gelişimi alanlarında eğitim takviyesi veriliyor. Bu dersler kapsamında öğrenciler; liderlik, girişimcilik, sosyal girişimcilik, bilimsel çalışmalar, sürdürülebilir yaşam, gastronomi, sosyal bilimler, yerel ve dünya tarihi vb. ders modüllerinde araştırma, tartışma, sorgulama ve kültürlerarası farkındalık becerilerini geliştirme imkânı buluyor.

ÇOCUK KORUMA VE GÜVENLİK

NUN Okulları İçin Çocuk Koruma ve Güvenlik Nedir?

Çocuk Koruma ve Güvenlik, çocukların her türlü fiziksel, zihinsel veya duygusal zararlardan korunması ve bu zararlara karşı gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Çocukla ilgili her alana ve detaya son derece hassas ve bilinçli yaklaşmaktır. Sağlıktan emniyete, güvenli işe alımdan çevrim içi güvenliğe kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Çocuk Koruma ve Güvenlik, çocukların haklarını ve ihtiyaçlarını okul misyonunun merkezine koyarak onların güvenlik ve esenliğini en ön planda tutmak anlamına gelir.

Çocuk Güvenliği, okulların çocukları ve diğer paydaşları güvende tutmak ve onların esenliğini sağlamak için oluşturduğu politikalar ve uygulamalar bütünüdür. Bu, sağlıktan emniyete, güvenli işe alımdan, çevirim içi güvenliğe ve tüm personelin bu konuda eğitim almasını sağlamaya kadar oldukça geniş bir zeminden oluşmaktadır.

Çocuk Koruma ise, “Çocuk Güvenliği” uygulamasının bir parçasıdır. Zarar görme olasılığı olan veya hâlihazırda ciddi zarar gören çocukları korumak için uygulanan faaliyetlerdir.

ESENLİK

Esenlik; genel olarak psikolojik, entelektüel, duygusal, fiziksel, sosyal ve ruhsal bir iyilik halini ifade eder. Öğrencilerin rahat, sağlıklı ve mutlu olma durumudur.

Öğrencilerin ruh sağlığı ve esenliğinin sağlanması ve korunması tüm okul topluluğunun görevidir. Başarılı bir öğrenme ortamı yaratabilmek için esenlik, okulun merkezinde olup tüm çalışmaların temelini oluşturur.

NUN Okulları, tüm öğrenciler için güvenli, sağlıklı ve mutlu, potansiyellerini fark edebilecekleri, irade kazanabilecekleri bir eğitim ortamının sağlandığı; dil, din, ırk, mezhep, eğitim düzeyi açısından insanların ötekileştirilmediği, herkese eşit eğitim ve kaynak fırsatlarının sunulduğu, fiziki ve ruh sağlığının gözetildiği; teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, akran zorbalığıyla ilgili sıklıkla bilinçlendirme çalışmalarının olduğu bir okul ikliminin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

DİJİTAL VATANDAŞLIK

NUN’da Dijital Vatandaşlık Nedir?

Dijital vatandaş, bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, çevrim içi davranışlarının etik sonuçlarını bilen, ahlaki çevrim içi kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve iş birliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

Dijital vatandaş, geniş bir yelpazedeki yetkinliklerin geliştirilmesi yoluyla, ister yerel, ister ulusal veya küresel olsun, hem çevrim içi hem de çevrim dışı topluluklara aktif, olumlu ve sorumlu bir şekilde katılabilen kişidir. Dijital teknolojilerin doğası gereği yıkıcı olduğu ve sürekli geliştiği için, yeterlilik oluşturma evde ve okulda, örgün ve yaygın eğitim ortamlarında en erken çocukluktan itibaren başlaması gereken yaşam boyu bir süreçtir.

Dijital dünyada, güvenliğin en önemli unsurlardan biri olduğu gerçeğinden yola çıkarak siber güvenlik, dijital kimlik, dijital parmak izi gibi hayati konularda kapsamlı eğitimler hem öğrencilerimize hem de tüm çalışanlarımıza verilir. Ayrıca öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın çevrim içi güvenlik konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla hazırladığımız bir Çevrim İçi Güvenlik Politikası ve öğrencilerimizi zararlı içeriklerden korumak için internet erişiminde filtre uygulamamız mevcuttur. Öğrencilerimiz kendileri için sadece belirlenen saatlerde filtreli internete erişim sağlayabilirler.

Bilgisayarı olmayan öğrencilere, bilgi işlem birimimiz tarafından güvenlikli, korumalı ve filtreli uygulama programlarının olduğu dizüstü bilgisayar ödünç verilir.

Ayrıca tüm öğretmenlerimize de güvenlikli, korumalı programların olduğu dizüstü bilgisayarlar verilir.

Çocuk Koruma ve Güvenlik politikamız kapsamında, tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın, erişim sağladıkları internet siteleri okul ağı yoluyla takip edilerek koruma altına alınır.

YÜKSEK KALİTELİ EĞİTİM VE ÖĞRENİM

Yüksek kaliteli eğitim ve öğrenim anlayışımızı, öğrencilerimizin öğrenme tecrübelerini ve temel yaşam becerilerini günlük hayata adapte edebilme imkânı sunan öğretim olarak tanımlayabiliriz.

Bu doğrultuda eğitim yaklaşımımızı; öğrencilerimizin öğrenirken sorgulama, merak etme, eleştirel düşünme, müzakere etme, sorgulama becerilerinin yanında, atölye çalışmaları yoluyla temel yaşam becerileri kazanma ve bunları günlük hayatta uygulayabilme üzerine temellendirdik.

Bu becerilerle, öğrencilerimizin öğrenme yolculuklarını, yeni ve farklı kavramları tefekkür ederek içselleştirmelerine imkân tanıyoruz.

Uluslararası çevrim içi eğitim programları yoluyla çok kültürlülük bakış açısı ve küresel-dijital vatandaşlık farkındalığını, siber ve çevrim içi güvenlik politika kurallarımız çerçevesinde kazandırmak da yüksek kalite eğitim öğretim programımızda yer almaktadır.

NUN Okullarında öğrencilerimize, fıtrattan kaynaklanan merak duygusuyla öğrenmelerini içselleştirmek için gerekli öz yönetim becerilerini aşılıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz ve okul topluluğunun üyeleri, küresel vatandaşlar olarak güçlü ve zayıf yönlerini idrak etme fırsatı elde ediyorlar.

Öğretmenlerimiz, öğrettikleri konularda derin bilgi ve anlayışa sahiptir. Bu derin bilgi ve anlayışı, öğrencilerimizin irade, dayanıklılık, mücadele gücü, sebat gibi öğrenme becerilerini geliştirecek bir planlamada kullanıyorlar. Bu planlama sırasında, her bireyin benzersiz olduğu gerçeğinden yola çıkan öğretmenlerimiz, gerekli durumlarda farklılaştırma planlamalarını da müfredata dâhil ediyorlar.

Ayrıca, öğretmenlerimiz mizaca göre değişen yöntemler kullanarak dersleri etkin bir şekilde planlıyor, öğrencilerine sorumluluk vererek olumlu ve keyifli bir öğrenme ortamı yaratıyor, öğrencilerini motive ediyor, öğrencilerinin öğrenme süreçlerini sistematik olarak değerlendirip geri bildirim veriyorlar.

Öğrencilerimizse ders esnasında sorgulama başta olmak üzere, sorumluluk ve inisiyatif alma, eleştirel düşünme, araştırma becerilerini kullanma, takım kurma ve yönetme, iş birliği içinde çalışma, yaratıcı problem çözme ve dönüşümlü düşünme gibi becerilerini geliştirme imkânı buluyorlar.

Öğrencilerimiz, sorumluluk üstlendikleri, kendi değerlendirmelerini yaptıkları, kazanımları/öğrenme çıktıları üzerine düşündükleri, amaca yönelik ve anlaşılabilir hedefler konusunda hevesli oldukları, süreçte nerede olduklarının ve hedeflere nasıl ulaşılacağının farkında oldukları bir öğrenme sürecinde oluyorlar.

Ayrıca okullarımız, son derece donanımlı bir kampüs içerisinde yer aldığından öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini ilerletmek için okulun tüm fiziki, çevrim içi, dijital imkân ve kaynaklarından yararlanıyor.

Okulumuz, aynı zamanda bir sürdürülebilir yaşam kampüsüdür. Okulumuzun sahip olduğu fiziki imkânlar ve tabiat içindeki konumu sayesinde hem doğayı keşfedip gözlemleme hem de derslere doğayı taşıma şansı elde ediyoruz. Sürdürülebilir yaşam kulüplerimiz ve tabiat keşif programlarımız sayesinde, öğrencilerimiz ve tüm okul toplumu hasat zamanında hasada çıkabilme, çevremizdeki lavantaları toplayıp yağını çıkartabilme, doğadaki canlıları keşif yolcuğuna çıkabilme, hafta sonu doğa kampları kurgulama, doğaya saygı duyma, empati kurabilme ve doğaya destek çalışmaları yürütebilme şansı elde edebiliyoruz.

CIS ETİK KURALLARI

CIS Etik Kuralları’nın amacı, CIS üyelerinin davranışlarını ve mesleki uygulamalarını temel almaları beklenen ahlaki ilkeleri tanımlamaktır.

Tüm CIS Üyelerinden Beklenenler:

 • Yol gösterici beyanlarında, politikalarında, sözleşmelerinde ve tanıtım materyallerinde belirtilen taahhütleri yerine getirmek,
 • Mükemmellik için çalışmak,
 • Öğrencilerin ve diğer paydaşların eğitiminin, güvenliğinin ve esenliğinin çok önemli olduğu bir kültür oluşturmak ve bu kültürü beslemek,
 • Geçerli yasa ve yönetmeliklere uymak,
 • Tüm bireylerin, grupların ve kültürlerin onuruna ve eşitliğine saygı göstermek,
 • Küresel vatandaşlığı desteklemek.