10 Ağustos Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
10 Ağustos Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

NUN'da Bilim, Spor, Sanat, Teknoloji

Bilim

NUN Okulları olarak özgün Fen Bilimleri müfredatımızı, IB eğitim sisteminin sağladığı avantajların katkısıyla disiplinlerarası, laboratuvar merkezli ve hayatla iç içe olmasına dikkat ederek kurguladık.

Farklılaştırma yaparak öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız derslerimizde evrensel bilim dilini kullanıyor ve bu dildeki her bir terimin hem İngilizce hem de Türkçe karşılıklarını paylaşıyoruz. Evrensel bilim diline hâkim olmalarının yanı sıra millî ve manevi kültür birikimlerinin farkında, bunları içselleştirerek davranışa dönüştürmüş bireyler olmasını hedeflediğimiz öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu hedeflerle planladığımız Fen Bilimleri derslerimiz kapsamında bir NUN öğrencisi;

 • Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgileri içeren kazanımlarını sorgulayarak edinir.
 •  Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretir.
 • Bilimsel bilgiyi gerçek yaşam içerisinde kullanır, eyleme döker.
 • Bilimsel düşünme alışkanlığı, muhakeme etme ve karar verme becerisi geliştirir.
 • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimin farkına vararak ülke ekonomisi için doğal kaynaklara ilişkin olarak sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirir.
 • Fen Bilimleri alanında girişimcilik becerilerini geliştirir.
 • Bilimsel süreç becerilerinin gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları beceriler olduğunu bilir ve günümüz bilim dünyasında yer almak için bu süreçleri aktif kullanır.
 • Canlı veya cansız tüm çevresine duyarlı davranır.
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin öneminin farkındadır.
 • Fen bilimleri ile günlük yaşam arasındaki bağlantılardan yola çıkarak bilimsel uygulamaların gerçek örneklerini araştırdığında bilimin ahlak, etik, kültür, ekonomi, siyaset ve çevre ile olan bağlantısını keşfeder.

Kendine güvenerek bilimsel bilgiye doğru bir biçimde erişmeyi, kullanmayı ve aktarmayı öğrenir.

Spor, Beden Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam 

NUN Okullarında beden eğitimi derslerimiz kapsamında, her eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda hazırbulunuşluk testleri uygulanarak öğrencilerimizin fiziksel yetenekleri tespit edilir; esneklik, çabukluk, sürat, denge ve koordinasyon ölçümleri yapılır. Yapılan bu antropometrik testlerle öğrencilerin ders içi ve ders dışı etkinlik saatlerinde yetenekli oldukları spor branşları için gereken biomotor özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenir. Her yıl tekrarlanan bu testlerle, öğrencinin gelişimi yakından takip edilir ve ders içeriklerinde kişiselleşmeye gidilir.

Bu ders planlaması ile amacımız; öğrencilerin bedensel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerileri edinmiş, bedensel olarak sağlıklı ve zinde, serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeyi bilen, öğrendiklerini kişisel gelişiminde ve yaşantısında olumlu olarak kullanan bireyler olarak görmektir.

NUN Okulları olarak öğrencilerimizin eşitlik, adalet, hoşgörü, saygı, tevazu, öfke kontrolü, cesaret, azim gibi değerleri geliştirmeleri için spor faaliyetlerinin anahtar rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple beden eğitimi derslerinin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, sınıf ve branş öğretmenleri ile ortak faaliyetler ve ders içerikleri hazırlanarak işlenmesinin öğrencinin sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmesi açısından da eşsiz birer fırsat olduğunu düşünüyor.

Bu felsefe ve amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız müfredatımız ile NUN Okulları öğrencisi;

 • Farklı spor branşlarını deneyimler.
 • Sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğinin farkına varır.
 • Çeşitli parkur oyunlarıyla görsel, işitsel ve kinestetik uyaranlara karşı tepki süresini kısaltır, böylelikle çabuk düşünüp çabuk karar verme ile el, kol, ayak ve bacaklarını kontrol ve koordine edebilme becerisi geliştirir.
 • Yeteneği olduğunu keşfettiği branşta sportif faaliyetlere katılma şansı yakalar.
 • Eğitim hayatı boyunca pek çok spor branşını deneyimleyerek ve müsabakalara katılarak IB öğrenen profillerinden “risk alan” ve “iş birliği becerileri” taraflarını geliştirerek sosyal korkularını aşar.
 • Öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürmesi için beslenme bilinci kazanmalarına destek verilir. Günlük alışkanlıklarda sağlıklı yaşamın temel prensiplerinin kazandırılması için eğitim içerikleri tasarlanır.

Okulumuzda daima açık tutulan çok amaçlı spor salonları, yüzme havuzu, masa tenisi alanları, açık basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortlarıyla öğrencilerimizin sosyalleşmeleri sağlanır.

Sanat

Müzik

NUN Okullarında müzik derslerinin öncelikli hedefi, öğrencilerin kişisel yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda müzikal deneyim yaşamaları ve kültürel bakış açısı geliştirmeleridir. Dersler, öğrencilerin hem kendi musikimiz hakkında bilgi sahibi olacakları hem de dünya müziğini tanıyacakları şekilde planlanmıştır. Yerel değerler ile ulusal değerler arasındaki farkları tespit edebilmeleri, sanatsal üretimlerinde ikisinden de faydalanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimiz, müzikal akımlardan ve tarihsel süreçten haberdar olurken her döneme ait örnek eserleri dinler, seslendirir ve bu eserler hakkındaki görüşlerini performans, resim veya yazıyla ifade ederler. Dersler, interaktif ve “yaşayarak öğrenme” ilkesine bağlı kalınarak işlenir, böylelikle bilginin kalıcılığı artırılır. Farklı alanlar ile bağlantı kurularak öğrencinin diğer derslerdeki başarısı da desteklenir ve öğrenim üç boyutlu hale getirilir.

Görsel Sanatlar 

Öğrencilerimizi yerli ve millî değerlerinin farkında birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefimizde; anahtar kavramların “kültür ve sanat” olduğuna inanıyoruz. NUN Okullarında verilen görsel sanatlar ve müzik eğitimlerine ek olarak gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizin; sanat bilinci ve farkındalığı kazanmalarını, sanatın tarihine de felsefesine de hâkim olmalarını; analiz, yorum ve dönüşümlü düşünme becerilerini geliştirmelerini, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları, her öğrencimizin birer sanatçı adayı olduğunu unutmadan; yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedecekleri zemini sunarak gerçekleştiriyoruz. Bu felsefe ve amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız müfredatımız ile NUN Okulları öğrencisi;

 • Sanat tarihini kronolojik bir sıra ile inceler; akımların nasıl ortaya çıktığına ve birbirlerini nasıl etkilediklerine dair bilgi sahibi olur.
 • Kazandığı görsel farkındalık ile ilk kez karşılaştığı bir sanat eserinin esinlendiği akımı belirleyip analizini yapabilir, kullanılan teknik ve yöntemleri kolaylıkla tespit edebilir.
 • Hat, tezhip, minyatür, ebru gibi kendi kültürüne ait geleneksel sanatların tarihsel gelişimini ve felsefesini öğrenir.
 • Sanat ve teknoloji arasındaki ilişkiyi inceler, stop motion tekniğini öğrenir; bu sayede cansız tasarımlarını harekete geçirme, kendi animasyon filmlerini yapma imkânı bulur.
 • Öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdiği geziler aracılığıyla yaşadığı şehrin müzelerini tanıma ve eseri yerinde inceleme imkânı bulur.
 • Bir plastik sanat disiplini olan seramik, özellikle hayal gücü ve üç boyutlu düşünme becerisi için önemlidir. Tasarım odaklı derslerde yaptığı iki boyutlu görsel çizimleri, seramik ile üç boyutlu forma dönüştürerek plastik bir değere kavuşturur.
 • Üretici markaların tüketiciler üzerindeki psikolojik etkilerini incelemek gayesiyle sanat tasarım elemanları, ilkeleri, logo ve reklam içeriklerinin özellikleri üzerine düşünür. Bu estetik farkındalık sayesinde kendi marka ve tasarımlarını oluştururken hayal gücünü geliştirir.
 • Eğitim hayatı boyunca pek çok şenlik, yarışma ve atölye çalışmasına katılarak IB öğrenen profillerinden “risk alan” ve “üreten” taraflarını geliştirerek sosyal korkularını aşar.

Okulumuzda daima açık tutulan görsel sanatlar atölyesi, ders yapılan bir sınıf değil; “yaşanan” bir mekân olarak kurgulanmıştır. Sanatı öğrencilerimizin hayatının önemli bir parçası kılmak için okulun hemen her köşesinde eserlerini sergileyebilecekleri özel alanlarımız da mevcut.

Tasarım

NUN Okulları bünyesinde uygulanan Tasarım dersinde öğrencilerimizin hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler olmaları sağlamaktır.

Tasarım dersiyle öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini kullanarak sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler önerebilen, öz güvenli ve birlikte çalışabilme becerisine sahip olmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimize Tasarım dersi bünyesinde uygulanan atölye çalışmalarında gelişen teknolojileri deneyimleme ve bu teknolojileri farklı alanlarda kullanarak çok yönlü düşünebilmeleri ve farklı fikir ve ürünler geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Tasarım dersi bünyesinde bulunan atölyelerde öğrencilerimizin diğer derslerde öğrenmiş oldukları bilgileri kullanabilmeleri sağlanmaktadır.

Teknoloji 

İyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan NUN Okullarında, “iyi dijital insan” olmanın sınırlarını göstermek amacıyla, Rehberlik birimi öncülüğünde ve uzman bir ekip desteği ile dijital vatandaşlık dersleri planlanır. Bu dersler, “Dijital Hayata Giriş, Dijital Ayak İzlerimiz, En Güçlü Parola Kimin, Siber Zorbalığa Karşı Ol, Dijital Tuzaklar Nelerdir, Güvenilir Siteleri Ayırt Et, İnternette İyi Görün, Süper Dijital Vatandaş” gibi ilgi çeken konu başlıkları altında işlenir. Bunlar, daima öğrenci merkezli, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmiş derslerdir. Bu dersler aracılığıyla çocuğa kazandırılmak istenen;

 • Kendi haklarını ve sorumluluklarını bilmesi,
 • Diğer insanların haklarına saygı duyması,
 • Dijital bilgi okuryazarı ve dijital görgü sahibi olması,
 • Sosyal yaşamıyla dijital yaşamını dengelemiş bilinçli bir kimlik geliştirmesidir.

Dijital vatandaşlık dersi kapsamında öğrenciler, hazırladıkları sunumları ve kendi tasarladıkları poster çalışmalarıyla iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda sorumluluk bilinci de kazanırlar.

NUN Okulları, bir okul politikası olarak teknolojiyi yasaklamak yerine, kazandırılan dijital vatandaşlık bilinci sayesinde, tüm öğrencilerin sunulan teknolojik donanımı amacına uygun, çevresine karşı saygılı şekilde ve üretkenliği merkeze alarak kullanmasını amaçlar.

NUN Okullarında öğrenciler, okulun radyo istasyonunda kendi yazdıkları programlarla yayın yaparlar. Okula davet ettikleri akademisyenlerle radyo söyleşileri gerçekleştirirler. Ders esnasında yaptıkları sunumları kamera kaydı alıp daha sonra izleyerek “Daha iyi nasıl yapabilirdim” sorusunun cevabını ararlar. Böylelikle kendilerine dair özeleştiri yapma ve sunumlarına dair “dönüşümlü düşünme” becerilerini geliştirirler. Kısacası dijital vatandaşlık bilinci kazandırılmış çocuklar için teknoloji becerilerini keşfetmek, topluma artı değer katmak, üretkenliği teşvik etmek için önemli imkânlar da sunabilmektedir.