AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

 

Amaç ve Misyon

NUN Okullarında akademik dürüstlük, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerinin temelini oluşturur. Bu bağlamda NUN Okulları Akademik Dürüstlük Politika Belgesi, “IB Academic Honesty in the IB Educational Context” belgesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Uygulanan bu politikalar çerçevesinde; öğrencilerin evrensel etik değerleri ve becerileri edinmesi hedeflenmektedir.

Kavramlar

1.Akademik Dürüstlük

Akademik dürüstlük, öğrencilerin kişisel bütünlüklerini geliştirmeyi amaçlayan edinilmiş içsel değerler ve beceriler bütünü olarak tanımlanır. Bir başka ifadeyle; diğer insanların orijinal olarak ortaya koymuş olduğu çalışmalarına ve zihinsel emeklerine, fikrî mülkiyet hakları çerçevesinde saygı göstermek ve kendi çalışmalarında da aynı titizlik içerisinde üretmek akademik dürüstlük olarak tanımlanır. Bu becerilere sahip öğrenciler, IB öğrenen profillerinden araştıran-sorgulayan, açık görüşlü, ilkeli, duyarlı ve dönüşümlü düşünen bireylerdir. NUN Okullarında üretilen tüm akademik çalışmalarda, Modern Languages Association (MLA) alıntılama formatı kullanılır.

(Bakınız: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/)

2.Usulsüz Uygulama

NUN Okullarında bir öğrencinin kendisine verilen bir görevi, çalışmayı, ödevi yerine getirirken akademik dürüstlük politikasına uygun davranması beklenir. Sınav esnasında bireysel çabası ve emeği dışında, bir başkasının sözlü veya yazılı desteğini alması, kullanması veya buna teşebbüs etmesi uygunsuzdur.

 1. Bir başkasının çalışmasını kendi çalışması gibi kullanmak,
 2. Kendi başına yapamayacağı bir görev ya da etkinliği bir başkasının yardımıyla yaptığında sadece kendisi yapmış gibi göstermek,
 3. Sınav esnasında arkadaşının kâğıdına bakmak ve kendi kâğıdına bakılmasına izin vermek,
 4. Sınav esnasında başkasıyla konuşmak,
 5. Sınavda kopya çekmek amacıyla farklı materyaller kullanmak,
 6. Sınav kâğıdını arkadaşınınkiyle değiştirmek,
 7. Sınav esnasında izin verilmeyen notları arkadaşına vermek,
 8. Bir başkasının çalışmasını nasıl kopyalayacağı konusunda yol göstermek veya sızdırmak,
 9. Öğretmenin sınav kâğıdı veya değerlendirme materyallerini elde etmek veya bunun için çaba göstermek.

3. Özgünlük

Özgünlük, öğrencinin kendi fikirlerini ve çalışmalarını akademik dürüstlük kuralları çerçevesinde raporlaması olarak tanımlanır. Öğrenciler kendi fikirlerini başka çalışmalarla (yazılı, basılı, görsel veya işitsel herhangi bir bilgiyle) desteklemek istediklerinde bilginin kaynağına referansta bulunmak koşuluyla alıntı yapabilirler.

4. İş birliği

Öğrencilerin akademik bir çalışmada, öğretmenlerinin görevlendirmesi veya izniyle etik ilkeler çerçevesinde istenen çalışmayı tamamlamaya yönelik birlikte çalışmaları iş birliğidir. Öğretmenin izni veya görevlendirmesi olmadan yapılacak iş birliği, usulsüz bir davranış olarak değerlendirilir.

5. Tekrar Kullanım

Bir öğrencinin aynı ödevi veya çalışmayı iki farklı dersin öğretmenine vermesi ya da iki farklı öğrencinin aynı ödevi kullanması olarak tanımlanır, akademik dürüstlük politikasına aykırı bir davranıştır.

6. Fikrî Mülkiyet

Başkası tarafından yapılmış orijinal çalışma ve fikirlerin tamamı olarak tanımlanır, bunların kaynak gösterilmeden kullanılması usulsüzdür.

7. Alıntı

Başkasına ait fikirlerin, olduğu gibi alınarak bir çalışmanın içerisinde tırnak içinde ve kaynak gösterilerek kullanılmasıdır, dürüstlük politikasına uygundur.

8. Aktarma

Öğrencinin, başkalarının fikirlerini kendi cümleleriyle, yeniden ifade etmesi olarak tanımlanabilir. Bu yeniden ifade etme sürecinde orijinal fikir sahibi kaynak olarak gösterilmelidir.

9. İntihal

Bir başka kişi veya kaynağa ait fikirlerin, ifadelerin veya eserlerin kaynak gösterilmeksizin aynıyla kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra, kaynak gösterilse dahi bir çalışmadaki cümleler veya görseller aynı eserden birçok kez kullanılıyorsa bu da intihal olarak değerlendirilir.

Akademik Dürüstlükte Paydaşların Rolü

NUN Okulları IB prensipleri gereğince; akademik dürüstlük de dâhil olmak üzere yapılan  tüm çalışmalarda paydaşların katılımını ve bilgilenmesini önemsemektedir. Bu açıdan okulda uyulması gereken akademik dürüstlük kuralları, öğretmenler başta olmak üzere tüm okul çalışanları, öğrenciler ve ailelerin bilgilendirilmesi gereken kuralların başında gelmektedir.
1.Pedagojik Liderlik Takımının (PLT) Rolü
1.1.Eğitim

Çoğunlukla kasıt olmaksızın bilgisizlik neticesinde gerçekleştirilen olumsuz davranışların, sürekli eğitim ve bilgilendirme yoluyla önlenmesi, doğru akademik davranışların özendirilmesi esastır. Bu amaçla PLT, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çalışmalarında MLA kuralları ile ilgili eğitim verilmesini sağlar ve  akademik dürüstlüğe aykırı davranıldığında bunun olumsuz sonuçlarının neler olacağı konusunda bilgilendirme yapar. İhtiyaç duyulduğunda bu konuda öğrenci ve öğretmenlere gerekli rehberlik hizmetleri sunar.

1.2.Akademik Dürüstlük İlkelerine Aykırı Davranışların Sonuçları

Akademik dürüstlük kurallarına uymayan öğrenciler için birtakım yaptırımlar uygulanır. Bu süreç aşağıdaki gibi işler:

 1. İlk kusurlu davranış

Akademik dürüstlük ilkesine aykırı davranış sergilendiği durumlarda, Rehberlik birimi uzmanlarımızın eşliğinde öğrenci; 1-4. sınıflarda ise PYP koordinatörü, 5-10. sınıflarda ise MYP koordinatörü, 11-12. sınıflardan birinde ise DP koordinatörü ile toplantı yapar. Böylelikle öğrencinin yapmış olduğu hatalı davranışın farkına varması sağlanır. Toplantı neticesinde öğrenciden yapmış olduğu çalışmayı akademik dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yeniden yazması istenir. Bu toplantının sebep ve sonuçları da öğrencinin velisine bildirilir.  

       b. İkinci kusurlu davranış

Öğrencinin akademik dürüstlük ilkelerine aykırı ikinci bir davranışı söz konusu olduğunda, öğrenci çalışmasından sıfır alır ve aile, öğrenci, koordinatör, rehberlik biriminin bir arada bulunacağı bir toplantı gerçekleştirilir. Bu hatalı davranışın sonuçları değerlendirilir.

      c. Üçüncü kusurlu davranış

Hatalı davranışın üçüncü kez tekrarlanması halinde öğrencinin bir sonraki yıl kaydının yenilenmemesi gündeme alınabilir.

2. Öğretmenin Rolü
2.1. Farkındalık

Öğrencilerin akademik dürüstlük kurallarına uygun bir gelişim göstermelerinde öğretmenlerin rol model olmaları çok önemlidir. Her öğretmen, hem kişisel çalışmalarında hem de derslerde kullandıkları materyallerin hazırlanmasında akademik dürüstlük kurallarına uygun davranmak zorundadır.

2.2. Raporlama

Her öğretmen kendi derslerinin işlenmesinden ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu gibi, aynı zamanda dersi kapsamında yapılan tüm çalışmalarda akademik dürüstlük  ilkelerine uyulmasından da sorumludur. Özellikle bu değerlendirmelerinde öğrencilerin seviyelerine uygun olmayan çalışmaları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir. Öğretmen eğer akademik dürüstlük kurallarına uymayan bir durumla karşılaşırsa, bu durumu delilleriyle birlikte ilgili IB koordinatörlerine rapor etmelidir.  

2.3. Takip

Öğretmenlerin öğrencilerinin akademik dürüstlüğe aykırı olan davranışlarını takip etmeleri ve yeterli delil olmasa bile bunu rapor etmeleri beklenmektedir. Burada önemli olan daha önce de ifade edildiği gibi öğretmenin öğrenciye doğru model olması ve bu konuda onları bilgilendirmesidir.

3.Ailenin Rolü

Ailelerin NUN Okulları akademik dürüstlük politikasını desteklemeleri esastır. Bu nedenle aileler de bu konuda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir. Ailelerin çocuklarının akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranışlarını desteklemeleri, uygun olmayan davranışları  önlemeleri, okuldaki akademik dürüstlükle ilgili toplantılara katılmaları beklenir.

4.Öğrencinin Rolü

4.1.Sorumluluk Alma

Her öğrenci yapmış olduğu çalışmanın akademik dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılmış olmasından sorumludur. Bu sorumluluğun en önemli ayağı yazmış oldukları raporlarda alıntılanan fikir ve eserlerin doğru bir şekilde kaynağı ile gösterilmesi ve otantik bir şekilde raporlamanın yapılabilmesidir. Alıntılamada “Modern Languages Association (MLA) Publication Manual 7th Edition” referans olarak kullanılacaktır.

4.2.Gözden Geçirme

Öğrencinin rapor yazımının herhangi bir aşamasında akademik dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan bir durumla karşılaşması halinde, NUN Okulları akademik dürüstlük kuralları beklentisine uygun olarak danışman öğretmeni ile bu durumu açıklığa kavuşturması gerekmektedir. Öğrencinin bunun bir öğrenme fırsatı olduğunu düşünerek ödevini teslim etmeden önce danışman öğretmeni ile görüşmesi cezai bir durum gerektirmez. Tam aksine öğrencinin akademik dürüstlük kurallarını daha iyi öğrenmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.

4.3. İlkeli Davranış

4.3.1Raporlama

Öğrenciler zaman zaman arkadaşlarının akademik dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan bir davranışına şahit olabilir. Bu tür durumlarda öğrenciden beklenen; NUN Okulları akademik dürüstlük kurallarının korunması adına kişisel bir bütünlük içerisinde hareket etme ve arkadaşlarının akademik dürüstlüğün önemini daha iyi anlamaları hususunda yardımcı olabilmek için bunu danışman öğretmenlerine en kısa süre içerisinde rapor etmeleridir. Akademik dürüstlük ilkelerine aykırı davranışlarda bulunanları raporlayan öğrencilerin kimlikleri saklı tutulacaktır.

4.3.2 Sonuçların Kabul Edilmesi

Öğrenciler gerek kasıtlı olarak gerekse yeterince gelişmemiş araştırma becerilerinin bir sonucu olarak teslim etmiş oldukları bir çalışmanın akademik dürüstlük kurallarına uygun olmadığı tespit edildiğinde bunun sonuçlarına razı olması gerekir. Her ne kadar böyle bir durumdan uzak kalınması beklense de böyle bir sonuç ortaya çıktığı takdirde; öğrencinin kendisinden, öğretmenleriyle iş birliği içerisine girmesi, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesi ve böyle bir durumu bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirmesi beklenmektedir.

Politika Belgesi Oluşturma Süreci

NUN Okulları Akademik Dürüstlük Politika Belgesinin ilk taslağı, NUN Okulları Eğitim Koordinatörü ve Akademik Danışman Tolga Arıcak tarafından; IB Akademik Dürüstlük Politika Belgesi Hazırlama Kılavuzu ve diğer IB Dünya okullarının örnek politika belgeleri incelenerek hazırlanmıştır. Daha sonra NUN İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenleri ve yöneticilerinden oluşan bir komisyon ile düzenlemeler yapılarak ilerlenmiştir. NUN Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ile yaptırım süreçleri üzerinde görüşmeler kaydedildikten sonra politika belgesine son şekli verilmiştir.

Akademik Dürüstlük Politikasının NUN Topluluğu İle Paylaşılması  

Akademik Dürüstlük Politikası, NUN Okulları web sitesi, ebeveyn toplantıları ve dağıtılan el kitapçıkları aracılığıyla; okul personeli, velileri ve öğrencileri ile paylaşılır.

Gözden Geçirme

Akademik dürüstlük politikası belirlendikten sonra her eğitim öğretim yılı başında; hazırlanmış olan metin, öğretmenler, öğrenciler ve diğer okul personeli ile yeniden gözden geçirilir. İşlemeyen ve eksik kalan yönler tartışılır. Öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılır.

Kaynakça
Carroll, Jude. Academic Honesty in the IB. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2012.
International Baccalaureate Organization. Academic Honesty in the IB educational context. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2014.
International Baccalaureate Organization. MYP: From Principles into Practice. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2014.

 

DİL POLİTİKASI

Amaç ve Misyon

NUN Okulları, ihtiyaçlarını ve çıkarlarını göz önünde bulunduran dünya vatandaşları, anadillerinde deneyimlerini tamamlamakla kalmayıp bunları diğer dillerde de geliştiren, bilgi ve düşüncelerini farklı kaynaklar ve iletişim araçlarını kullanarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dil öğrenimi sosyal eylemlerin tamamlayıcısıdır. NUN Okulları, deneyim ile öğrenim tutumuyla, sorgulayan ve farklı diller öğrenmek isteyen öğrenciler yetiştirmek istemektedir.

Okullarımızda, Türk Milli Eğitim Müfredatı hedefleri; IB programları çerçevesinde ve tüm öğretmenleri dil öğretmeni kabul ederek yeniden şekillendirilmiştir. Öğrencilerin dil çeşitliliği Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Urduca ve Romence dillerini kapsamaktadır. Bu politikada belirlenen esaslar, öğretmenler ve yöneticilerin yanı sıra veliler ve öğrencilerin de farklı görüşleri dâhil edilerek okul topluluğu tarafından hazırlanmıştır. Bu politika belgesi, her yıl okul topluluğu tarafından gözden geçirilmekte ve buna göre yeniden düzenlenmektedir.

NUN Okullarında Dilin Rolü

Halliday (1985) "dil öğrenimi, dil yoluyla öğrenim ve dil hakkında öğrenim" konusunu tartışırken dil ile öğrenim arasındaki ilişkide yer alan birtakım karmaşıklıkları ifade eder. Dil gelişiminin; dil öğrenimi, dil yoluyla öğrenim ve dil hakkında öğrenim gibi her üç yönünün de aynı anda çalıştığı bir anlam inşa etme eylemi olduğu vurgulanmalıdır. Bununla birlikte, her birinin ayrı ayrı incelenmesi, nelerin dâhil edildiğine dair daha bütüncül bir anlayış sağlayabilir.

Buna paralel olarak NUN Okulları dilin; duygu, düşünce ve deneyimleri ifade etmede ve dünyayı anlamada etkili bir araç olduğuna inanır. NUN öğrencileri dili; bilgi, fikir ve sorunları dinlemek, düşünmek, tartışmak ve paylaşmak için bir araç olarak kullanırlar. Dil becerileri, öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini desteklemektedir.

IB’nin "Dil Kapsam ve Sıralama" belgesinde belirtildiği üzere; "Etkili dil öğretim ve öğrenimi; kişinin başkalarıyla, bağlamla, çevreyle, dünyayla ve kendisiyle olan ilişkilerle bağlantılı, sosyal hareketlerdir. Bu tür öğrenim; alakalı, ilgi çekici, zorlayıcı ve önemlidir. Tüm zenginlikleri ve çeşitlilikleri ile dillere maruz kalma ve dillerle deneyimleme, yaşam ve öğrenim konusunda bir merak uyandırır ve yeni sosyal etkileşimler yaratma konusunda bir güven oluşturur. Dil, öğrenenlere dünyayla ve bir IB Dünya Okulunda, IB'nin misyonuyla ilişki kurma, bu misyonu kabul etme ve IB’nin daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardım etme sorumluluğunu sağlar".

NUN Okullarında, dil için IB öğrenme süreci tanınır. Yazılı, sözlü ve görsel dilin dalları, tüm dil çalışmalarının temelini oluşturur. Bunlar dört süreç ile temsil edilir: dinleme ve konuşma, görme ve sunma, okuma, yazma.

NUN Okullarının benimsediği bir diğer IB belgesi olan Bilişsel Akademik Dil Yeterliliği - Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) perspektifimizi; "Okuryazarlık becerileri, her ikisi de etkileşimli diyalogların birer parçası olan anlam için dinlemek ve anlamlı konuşmak; akademik metinleri aktif olarak çözümlemek ve çeşitli akademik amaçlar ve izleyiciler için karmaşık metinler yazmak.” şeklinde tanımlar.

Öğretim Dili

NUN Okulları, anadilin geliştirilmesinin, bilişsel gelişim ve kültürel kimlik edinmenin yanı sıra diğer ek diller edinmede de çok önemli olduğuna inanmaktadır.

NUN Okullarında, öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir. Tüm çalışmalarda dil, öğrencilerin anlam yaratmalarına ve disiplinlerarası bağlantılar geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Tüm öğretmenler dil öğretmeni olarak kabul edilir. Bu nedenle misyonumuz; okuma, yazma, dinleme ve konuşma, gözlemleme ve sunma konusunda dili doğru ve zarif bir biçimde kullanan rol modeller olabilmektir. Tüm bunlar yabancı diller için altyapı oluşturmaktadır.

NUN Okulları, öğrencilerin fikirleri ve inançları ifade etmek için görüntülerin ve dilin nasıl etkileşime girdiğini anlamaya yönelik medyayı gözlemleme ve sunma deneyimleri kazanmalarına önem verir. Reklam, broşür, poster, işaret, logo, bayrak, harita, çizelge, illüstrasyon, grafik düzenleyici, çizgi film ve karikatür gibi farklı medya türlerini çok dilli bir yaklaşımla yorumlamayı ve kullanmayı öğrenmek çok değerli bir yaşam becerisi olarak kabul edilir.

NUN Okullarının araştırma temelli çalışmalarında dil çok önemli bir araçtır. Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) ile ilgili becerilerin kazanılması, toplumdaki ikna edici etkileri nedeniyle önemlidir. Bilgiye ulaşmak için gereken terminolojiyi etkili bir şekilde kullanmak, dijital yerliler için olmazsa olmazdır. Dahası, bu bilgiyi dil becerileri ile yorumlamak ve sunmak başarımıza katkı sağlar. Kütüphanemizin ve bilgisayar laboratuvarlarımızın medya merkezlerindeki amacımız; öğrencilere bilgiye ulaşma ve sonrasında üstün düşünme becerileri ile bu bilgiyi analiz etme ve sentezleme becerisini öğretmektir.

NUN Okullarında, dilin öneminin vurgulanması için 21 Şubat Dünya Anadil Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.

Ek Diller

İngilizce ve Arapça, anasınıfından lise mezuniyetine kadar kullanılan ek dillerdir.

Ortaokul ve Lise bölümlerinde, Rusça ve Urduca gibi seçmeli ek diller de sunulur. NUN Okullarında dil çeşitliliği, öğrencilerin çeşitli dillerde sergiledikleri ürünler ve okul görselleriyle desteklenir.

NUN Okulları, dil ediniminde deneyimle öğrenmenin önemine inanır. IB müfredatının disiplinlerarası yönlerini destekleyecek doğal öğrenim ortamları yaratmak için derslerin çoğu sınıf dışında; “Saklı Kent”te bulunan atölyelerde veya okulun farklı yerlerinde gerçekleştirilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Dilde ölçme ve değerlendirmenin temel hedefi; öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve psikomotor becerilerini doğru şekilde belirlemek ve eğitimi buna uygun şekilde planlamaktır. Bu amaçla, hazır bulunuşluk, akademik dönemin başlangıcında her öğrenciye uygulanır. Böylelikle farklılaştırma çalışmaları da önceden planlanabilir. Bu çalışmada öğrenim süreçleri; gözlem formu, rubrik ve yol haritalarının belirlenmesi için hazırlanan listeler gibi değerlendirme araçlarıyla takip edilir. Öğrencilerin gelişimsel süreçleri, her dönem için özel olarak hazırlanan gelişim raporları vasıtasıyla velilerle paylaşılır.

NUN öğrencileri, yıl boyu edindikleri bilgileri ve becerileri, performanslar ve portfolyolarla sergiler. Böylelikle öğrenme süreçlerini yansıtma şansı elde ederler. Bu, aynı zamanda velilerin de öğrencilerin gelişimini takip etmeleri ve değerlendirmeleri için imkân sağlar.

PYP Sergileri, MYP Toplum Projeleri, Kişisel Projeler ve diğer sahne performanslarında da NUN Okulları dil hedefleri gözetilir. Her yıl, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, çok dilli sahne araçları kullanarak performans sergilerler; tüm sunumlar Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde gerçekleştirilir.

Bu başlık altındaki prosedürlerin detayları, NUN Okulları Ölçme ve Değerlendirme Politikası başlığı altında bulunabilir.

Farklılaştırma Görevleri

NUN Okulları, anadili Türkçe olmayan, İngilizce ve Arapça ek dillerine ilişkin temel bilgisi bulunmayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli düzenlemeler yapar. Bireysel öğrenim planları, görevleri ve kaynakları; bazen de farklılaştırma öğretmenleri ve kütüphane öğretmenlerinin katkısı bunlardandır.

IB politikaları rehberliğinde hazırlanan dâhil etme politikamız gereğince; farklılaştırma teknikleri çoğunlukla sınıf içi eğitim içeriğine ve ölçme değerlendirme araçlarına uygulanır.

Tek dilli öğretmenlere, hafta içi iki gün İngilizce dil kursu verilmektedir. Ayrıca okulumuzda, yabancı öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayan ve hizmet içi eğitimlerde çeviri desteği sunan tam zamanlı bir çevirmenimiz bulunmaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu politika, Mart 2016 tarihinde iş birliğiyle hazırlanarak okulun internet sitesinde yayınlanmış ve tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Okullar arası çalışma devamlılığının bir parçası olarak her akademik yılın başında tüm okul toplumu tarafından gözden geçirilmektedir. 
 

KABUL POLİTİKASI

Amaç

Özel Nitelikli Umutlu Nesiller Ortaokulu ve Anadolu Lisesine alınacak öğrencilerin seçimine yönelik yöntem, kriter ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. NUN Okulları, her zekâ seviyesi, sosyoekonomik düzey ve farklı kültürde öğrenci nüfusuna sahip olmayı önemseyen ve okulun fiziksel, bilişsel ve psikososyal anlamda her çeşit öğrenciye eğitim sunmasını amaçlayan bir anlayışa sahiptir.

NUN Okullarının temek hedefi; daha iyi ve huzurlu bir gelecek için; doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden,  değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip, kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmektir.

İlkeler

Özel Nitelikli Umutlu Nesiller Ortaokulu ve Anadolu Lisesinde kayıt bölgesi şartı aranmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ancak;

 1. Okullar genel müdürü, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları içinde; kayıt sürecini, ilkelerini, bunlarla ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yaparak gelecek yılın sınıf ve şube düzeylerindeki kontenjanları belirler. Vakıf genel müdürü ile gerekli hazırlıklar için kayıt kabul komisyonları oluşturur.
 2. Okulların kabul süreci komisyonlarında; vakıf genel müdürü, okullar genel müdürü, PDR koordinatörü, rehber öğretmenler ve veli iletişim sorumluları bulunur. Gerekli durumlarda okul müdürü tarafından öğretmen görevlendirmesi de yapılır.
 3. Kayıtlar ile ilgili uygulama ve kararlar, kabul süreci komisyonunun yetki ve sorumluluğundadır.
 4. Kabul ve kayıt süreci; tanıtım ve bilgilendirme, başvuru, kabul sınavı, rehberlik değerlendirmesi ve kayıttan oluşur.

 

Kayıt Kabul Aşamaları

1.Tanıtım ve Bilgilendirme

Okulumuz ile ilgilenen aileleri bilgilendirmek üzere vazifelendirilmiş Kurumsal İletişim Birimi bünyesi altında bulunan Okul Tanıtım ve Kayıt Komisyonu tarafından yıl boyunca gerek sosyal medya gerekse bireysel veli görüşmeleri aracılığıyla okul tanıtımları yapılır.

2.Başvuru
Başvuruların tamamının internet üzerinden yapılması gerekir. Öğrencilerin kabul sınavına girebilmesi için veli, http://nunokullari.com/TR/icerik/aday-ogrenci-basvuru-formu-45 adresinden aday öğrenci başvuru formunu doldurur.

(Bakınız: EK 1. Özel Nitelikli Umutlu Nesiller Ortaokulu ve Anadolu Lisesi Aday Öğrenci Başvuru Formu)

3.Kabul Sınavı

 1. Özel Nitelikli Umutlu Nesiller Ortaokulu ve Anadolu Lisesine öğrenci kaydı için ilkokulu ve ortaokulu bitiren öğrencilere, komisyon tarafından ilgili dönemin öğretim içeriklerine uygun şekilde hazırlanmış kabul sınavı uygulanır.
 2. Kabul sınavı; ilkokul 4. sınıf ile ortaokul 8.sınıf müfredatına uygun olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini kapsayacak şekilde ve her branştan ortaokul için 15’er, lise için 20’şer adet sorudan oluşur. 
 3. Başvuruda bulunan tüm aday öğrenciler ve velileri daha önceden duyurulmuş olan sınav gününde okula davet edilir.
 4. Öğrenciler akademik kabul sınavında iken aday velilere, okulun eğitim programı (IB, MYP, DP), felsefesi, misyonu, okul rutinleri, günlük okul işleyişi hakkında detaylı bir bilgilendirme sunumu yapılır. Sunum esnasında aday veliler vakıf müdürü, okullar genel müdürü, ilgili okul müdürü ve IB/Eğitim koordinatörü ile tanıştırılır. Sunum sonrası aday velilerden, veli ve öğrenci tanıma bilgi formlarını doldurmaları rica edilir.

*** Özel eğitime ihtiyaç duyan (zihinsel engelli, öğrenme güçlüğü çeken, konuşma ve dil problemi yaşayan, işitme engeli olan) çocuklar kabul sınavlarına alınmazlar.

4.Rehberlik Değerlendirmesi

 1. Kabul sınavı sonuçları akademik temelli incelenir ve sınavda genel ortalamanın üzerinde başarı sağlayan öğrenciler rehberlik sürecine davet edilir.
 2. Rehberlik sürecinde öğrenci ve velilerle bireysel ve birlikte görüşmeler yapılır. Öğrenci aynı zamanda akranları arasında gözlemlenir ve gelişim özellikleri açısından uygun bulunursa okula kabul edilir.

5.Kayıt

 1. Ortaokul kayıtlarında aynı kurucuya bağlı ilkokul öğrencileri ve Anadolu Lisesi kayıtlarında da aynı kurucuya bağlı ortaokul öğrencileri öncelikli olarak değerlendirilir.
 2. Aynı kurucuya bağlı ilkokul ve ortaokuldan gelecek öğrenciler kabul sınavlarına alınmaz. Okullardaki rehberlik birimlerinin değerlendirmeleri sonucunda aileleriyle görüşülerek kayıt yapılır.
 3. Özel Nitelikli Umutlu Nesiller Anadolu Lisesinde hazırlık sınıfının okunması mecburidir.
 4. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil seviyesi, okul yönetiminin oluşturacağı komisyon tarafından ders yılı başlamadan önce yapılacak bir değerlendirmeyle belirlenir. Değerlendirme öğrencilerin bir üst sınıfa geçirilmesini hedeflemeyip hazırlık sınıflarının dengeli bir şekilde oluşturulması ve içeriklerin buna göre hazırlanması amacını taşır.
 5. Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her eğitim öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.
 6. Öğrenciler, ortaokul eğitim ve öğretimleri süresince herhangi bir olumsuz davranışları nedeniyle uyarı ve kınama almışlarsa, bu durum lise aday öğrenci sürecinde mutlaka göz önünde bulundurulur.

Uluslararası Öğrenciler İçin Kayıt Koşulları

TC vatandaşı olup yurtdışından gelen öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi için Talim Terbiye Kurulu Denklik Şubesi Müdürlüğünden ve/veya Yurtdışı Eğitim Ataşeliklerinden alınacak denklik belgesi istenir. Yurtdışından başvuruda bulunan öğrencide anadil hâkimiyeti aranır.

Yabancı uyruklu aday öğrencilerin kabul süreçlerinin her aşaması konuştukları dilde gerçekleştirilir. Görüşmeler esnasında Türkçe hâkimiyeti değerlendirilir. Türkçeyi kullanmakta desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, yaz boyunca devam etmek üzere dil kursuna yönlendirilir. Dönem içerisinde de kütüphane öğretmeni rehberliğinde konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirme üzerine ek çalışmalar yaptırılarak dil gelişimleri desteklenir. Öğrenciler rahat iletişim kurabilecek ve dersi zorlanmadan takip edebilecek seviyeye gelene kadar ek derslere devam edilir.

Ara Sınıflara Kayıt ve Nakil İşlemleri

Eğitim öğretim yılı başladıktan sonra hiçbir sınıfa öğrenci nakli yapılmaz. Okulun ara sınıflarına ise hiçbir dönem öğrenci kaydı alınmaz.  

Ders Geçme

Okulda ders ve sınıf geçme onaylarında Milli Eğitim Bakanlığı esasları uygulanır.

 

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Amaç ve Misyon

Bu belge NUN Okullarının ölçme ve değerlendirme amaçlarını kapsamaktadır. Bu politika öğretmenlerin ve yöneticilerin iş birliği ile hazırlanmıştır ve düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. Tüm öğrenenler toplumunu kapsadığı gibi veliler ve diğer paydaşların paylaşımına açıktır. IB felsefesiyle uyumlu olarak okullarımızdaki ölçmenin başlıca hedefi; öğrenme süreci hakkında geri bildirim sağlayabilmek ve öğrenim süreçlerimizi iyileştirebilmektir.

Bu politikanın amaç ve kapsamı bağlamında, NUN öğrencilerinin bireysel farklılıkları kucaklanmakta, ölçme ve değerlendirmenin en uygun araçlarla gerçekleştirilmesi için özel çalışmalar yürütülmektedir. Hedefimiz, öğrencilerimizin dönüşümlü düşünerek öz değerlendirme yapabilmelerine ve böylelikle hayat boyu öğrenenler olabilmelerine yardımcı olmaktır.

NUN Okulları müfredatının ölçme ve değerlendirme bileşeni değerlendirme, kaydetme ve raporlama olmak üzere üç alt gruba ayrılır.

Amaç;

 1. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor gelişimlerini izlemek,
 2. Her öğrencinin potansiyelini tespit edip bu potansiyeli en üst seviyeye taşımak,
 3. Öğrencilerin zorlandığı kazanımları belirlemek,
 4. Programların gelişim sürecini planlamak,
 5. Kayıt tutmak ve raporlama yapabilmek için veri elde etmek,
 6. Elde edilen verileri kullanarak farklılaştırmayı planlamak,
 7. Öğrencinin kendisini değerlendirerek öz yönetim becerisini geliştirmek,
 8. Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit etmek,
 9. IB beş temel öğesinin (bilgi, kavram, tutum, beceri, eylem) ve IB öğrenen profili özelliklerinin ne kadar benimsendiğini tespit etmek,
 10. Öğrencilere geri bildirim verebilmek,
 11. Okul rehberlik birimi ile bütünlüklü bir yaklaşım içerisinde öğrenci tanıma süreçlerimize katkı sağlamaktır.

Ölçme-Değerlendirme Süreci

1.Ön Değerlendirme

NUN Okullarında ön değerlendirme, öğrencilerin mevcut bilgilerini, yapabileceklerini ve öğrenmenin başlangıç seviyesinde nasıl hissettiklerini öğrenmeyi ve analiz etmeyi içerir. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki başarılarını gözlemlemenin yanı sıra ön bilgilerini ve deneyimlerini değerlendirmek, öğretmenlerin öğretim şekillerini buna göre planlamasını ve düzenlemesini sağlar.

Eğitim öğretim yılının başında, NUN Okulları tüm derslerden hazırbulunuşluk uygulamaları yapmaktadır. Bu uygulamalar, öğrencilerin ön bilgilerini değerlendirecek, açık uçlu, betimsel ve tartışmaya açık sorular içermektedir. Edinilen bu bilgiler, gelişim sürecinin rotasını belirleyeceklerinden dolayı bizler için son derece önemlidir. Bu değerlendirmede, sanat, müzik, beden eğitimi ve uygulamalı bilimler gibi derslerde rubrik kullanılmaktadır. Diğer derslerde ise cevap anahtarı tercih edilmektedir. Öğrenme süreci boyunca, her sorgulama ünitesinin başında, öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek ve gerekli planlamaları yapmak için öğretmenler çeşitli teknikler (KWL, merak duvarı, vb.) kullanmaktadır.

2.Süreç Değerlendirme

NUN Okullarındaki süreç değerlendirmesi, öğrenmede bir sonraki aşamanın planlaması için gereken bilgiyi sağlamaktadır. Süreç değerlendirmesi ve öğretme, birbirine bağlıdır ve amaçları bağlamında birlikte gelişmektedir. Süreç değerlendirmeleri ile düzenli ve sık sık geri dönüş sunarak öğrenmeye katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Etkili geribildirim vermenin, öğrencinin gelişim sürecinde öğretmeden daha önemli olduğuna inanılmaktadır. Bu amaçla, öğrenciler her etkinliğin sonunda gözlem, performans değerlendirme, süreç odaklı değerlendirme, ucu açık görevler gibi stratejiler ve rubrik, örnekler, anekdot kayıtları ve kontrol listeleri gibi araçlar (öz değerlendirme, akran değerlendirme, öğretmen değerlendirmesi) kullanılarak değerlendirilmektedir. Güçlü ve zayıf yanlarını anlamaları çok önemli olduğundan, öğrenciler de dönüşümlü düşünme yaparak değerlendirme sürecine katılmaktadır. Yapılan her ölçme sonucu eğitim öğretim planlamasında kullanılarak öğretmenler tarafından değerlendirilmektedir.

3.Sonuç Değerlendirme

NUN Okulları, sonuç değerlendirmeleri gerçekleştirilerek öğretmenlere, öğrencilerinin anlayışına ilişkin detaylı bir kavrayış sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilere, ne öğrendiklerini görmeleri için imkân sunmakta, ana fikrin ne kadar anlaşıldığını test etmekte, gereken becerilerin geliştirilip geliştirilmediğini test etmektedir.

NUN İlkokulu, sonuç değerlendirmelerin bir parçası olarak her çeyrek dönem sonunda öğrencilerini değerlendirmektedir. Bu bulgular, öğrencinin gelişimsel sürecini değerlendirmek amacıyla sene başında gerçekleştirilen hazırbulunuşluk sınavlarının sonuçları ile karşılaştırılmaktadır.

Kaydetme

NUN Okulları, “Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?” sorusunu yanıtlamak için değerlendirme bilgilerini araçlar ve stratejiler kullanarak toplamakta ve analiz etmektedir. “Stratejiler, öğretmenin, bir öğrencinin öğrenmesiyle ilgili bilgi toplarken kullandığı yöntemler ve yaklaşımlardır. Öğretmenler, çok çeşitli araçlar kullanarak bu bilgiyi kaydederler, bu araçlar veri toplamada kullanılan enstrümanlardır. Uygun stratejileri seçerken hangi araçların o stratejiye en uygun ve alakalı araçlar olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Böylece öğrenme deneyiminin, etkili bir ölçme-değerlendirmesi yapılabilir.” (PYP’yi Gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi, 47).

Araçlar ve Stratejiler

NUN Okulları, kullanılan her araç ve stratejiyi öğrencilerin seviyelerine, ilgilerine, becerilerine uygun olarak belirlemektedir. Farklılaştırma çalışmalarıyla her öğrencinin kendini en iyi ifade edebildiği şekilde değerlendirilmesine dikkat etmektedir.

Bu amaçla kullanılan stratejilerden bazıları;

 1. Gözlemler
 2. Performans değerlendirme
 3. Süreç odaklı değerlendirme
 4. Seçilmiş cevaplar
 5. Açık uçlu uygulamalar

Bu amaçla kullanılan araçlardan bazıları;

 1. Rubrikler
 2. Örnekler
 3. Kontrol listeleri
 4. Kısa gözlem kayıtları
 5. Baremler

olarak sayılabilir.

Raporlama ve Bilgilendirme

Ölçme ve değerlendirme raporları, öğrencilerimizin bildiklerinin, anladıklarının ve yapabildiklerinin nesnel bir biçimde sunulmasıdır. Bu raporlar, öğrencilerin öğrendikleri alanlardaki gelişimlerini ve zayıf noktalarını IB programlarının okulumuzdaki etkisine katkı sağlayacak biçimde açıklamaktadır. PYP’yi Gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi metninde belirtildiği üzere; geri dönüş yapılmayan bir değerlendirme yalnızca yargılamadır. Geri dönüş, değerlendirmede bizlerin varılan yargıyı anlamamızı ve yaptığımız çalışmayı geliştirmemizi sağlayan bileşendir.

NUN Okullarında raporlama, toplantılar veya yazılı biçimde yapılır. Velileri, öğrencileri ve öğretmenleri “öğrenenler topluluğu” olarak kapsamaktadır. Kapsamlı, dürüst, adil ve güvenilirdir.

Üç Yönlü Hedef Belirleme Toplantıları

NUN Okullarında her akademik yılın başında, veliler okullarımıza davet edilir ve o zamana kadar yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak öğrencilerinin kendilerine akademik ve sosyal hedefler oluşturma sürecine katkı sağlanır. Bu hedeflere nasıl ulaşacakları üzerine sohbet edilir ve bu amaç doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veli arasında bir görev paylaşımı yapılır. Sene sonunda ise bu çalışma tekrar gözden geçirilerek hedeflere ne kadar yaklaşıldığı ve verilen sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği sorgulanır.

Öğretmen-Veli Toplantıları

NUN öğretmenleri, bu toplantılar vasıtasıyla öğrencileri hakkında daha fazla arka plan bilgisi edinmek, velilerin sorularını yanıtlamak, varsa endişelerini gidermek ve öğrenme sürecindeki rollerini belirlemek şansını yakalar.  Ölçme ve değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler velilerle paylaşılır ve öğrencilerin gelişim sürecine ilişkin gerekenler planlanır.

Gelişim Raporları

Her çeyrek dönemin sonunda, yılda toplamda dört kez; öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini ve gelişimlerini gösteren, o dönem içindeki tüm derslere ait kazanımları ve yorumları içeren raporlar yazılır. Bu gelişim raporu, sürecin paydaşları olan öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanır.

Portfolyolar

Portfolyonun, aktif bir zihnin çalıştığının göstergesi olduğuna inanan NUN Okulları, öğrencileri için portfolyo günleri düzenlemektedir. Akademik yılın sonunda, öğrencilerden hazırladıkları ürünler arasından seçimler yaparak bir portfolyo hazırlamaları istenir. Bu dosyada öğrenciler, çalışmalarını seçme sebeplerini belirterek velilere, öğretmenlere ve diğer öğrencilere sunum yaparlar. Portfolyolar öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından değerlendirilir.

PYP Sergileri

“PYP’nin son yılında öğrenciler PYP sergisi isimli bir bitirme projesine katılırlar. Bu projede her bir öğrencinin programın beş temel unsuruyla ilgili çalışma yaptığını sergilemesi gerekir: bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem. Bu bir yandan kişisel ve paylaşılan sorumluluklar ruhu içinde gerçekleştirilen disiplinlerüstü bir sorgulamadır, bir yandan da öğrencilerin PYP’den ortaöğretime geçişlerini belirten bir sonuç değerlendirmesi etkinliğidir.” (PYP’yi Gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi, 53) Bu beklenti ve anlayış içerisinde, NUN İlkokulu ve İlk Yıllar Programı-PYP mezunu adayı öğrencilerimiz, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları bir kişisel projeyi okul toplumuna sunarlar.

PYP Mini Sergileri

NUN İlkokulu, PYP Sergisi düzenleyen 4. sınıf öğrencileri dışında kalan tüm öğrencilerin öğrenme deneyimlerini, PYP mini sergileri vasıtasıyla velilerle paylaşmaktadır. Bu sergilerde, sahne performansları ve öğrencilerin sorgulama ünitelerinde ortaya koydukları ürünler yer almaktadır. Aynı ana fikir etrafında, disiplinlerarası bir yaklaşımla çeşitli branşlarda çalışmalar yapılmaktadır.

MYP Değerlendirme Kriterleri

MYP'deki otantik değerlendirme görevleri öğretmenler tarafından, ders grubu rehber kitaplarındaki hedefler ve değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanır. Ölçme değerlendirme, kriterler için belirlenmiş rubrikle ve ödeve özel tanımlamalarla yapılır. Hedefler için sekiz yeterlik seviyesi tanımlanmıştır. Değerlendirmeler verilen ödevin başarısını ve yapılan çalışmanın kalitesini en iyi tanımlayan seviyeyi belirlemek üzere yapılır.

MYP'de değerlendirme, hem süreç hem de sonuç değerlendirmeleri kullanılarak yapılır. Sonuç ölçme görevleri teslim tarihinden en az iki hafta önce, seviye tanımlayıcıları ve göreve özel açıklamalarla birlikte verilir. Öğretmenlerin ödevleri teslim aldıkları bir hafta içinde yazılı geribildirim ile öğrenci çalışmalarına geri dönmeleri beklenir. Süreç ve sonuç ölçmelerinin ardından tüm değerlendirme verileri birleştirilerek en uygun yaklaşımı kullanarak nihai karar verilir. (Bakınız: MYP'nin 78 ve 83. sayfaları; İlkelerden Uygulamaya, 2014).

MEB Sınavları

Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu müfredat çerçevesinde öğrencinin planlanan bilgi veya beceriye ne kadar ulaştığını ölçmek için hazırlanmış sınavlardır. Bu sınavların uygulanma amaçları aşağıdaki gibidir:

 1. Bireysel öğrenci ve/veya öğrenci grupları hakkında veri sağlamak,
 2. Bir öğrencinin belirli beceri gelişimini MEB temelli beklentilere karşı ölçmek,
 3. Güçlü ve zayıf yönlerin kalıplarını saptamak (bireysel öğrenci, grup, sınıf veya okul bütünü için),
 4. Öğretmen planlamasını, öğretmenleri ve öğrencileri geliştirmek için yapılacak stratejik planlamada veri olarak kullanmak,
 5. Müfredatın değerlendirilmesine yardımcı olmak,
 6. Standartlaştırmaya teşvik etmek (değerlendirmeler, o yıl eğitim öğretim gören bütün öğrenciler hakkında, öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır).

MYP Toplum Hizmeti Projesi ve Kişisel Proje

Programın 3. ya da 4. yılında MYP’yi bitiren okullarda, son yılda tüm öğrencilerin tamamlaması gereken toplum hizmeti projesi vardır. Öğrencilerin kendi kendilerine başlattıkları ve yönlendirdikleri öğrenme sürecinin içerisinde, kendi konuları için bilgiye derinlemesine ulaştıkları, toplumdaki sorumluluklarının bilincinde eyleme geçtikleri çalışmalardır. Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları değerlendirmeleri ve gelecek öğrenme süreçlerinde yol haritası çizmeleri amacıyla, programın birinci yılından itibaren yapılmaktadır.

MYP’nin birinci yılından itibaren bu süreçlerden geçen öğrencilerin, beşinci yıla geldiklerinde; araştırma, planlama, eyleme geçme, sunma, değerlendirme ve tüm bu aşamalardan geçerken akademik dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak ve becerilerini de geliştirmiş olarak iyi hazırlanmış bir kişisel proje ortaya koymaları hedeflenmektedir. Bu süreçte öğretmenlerin danışmanlık noktasında profesyonel destek almaları, yapılan çalışmalarla tecrübe kazanmaları ve kişisel proje yılında öğrencilere etkili danışmanlık yapabilmeleri bir diğer hedeflerimizdendir.

Kaynakça

International Baccalaureate Organization. MYP: Projects Guide. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2014.
International Baccalaureate Organization. MYP: From Principles Into Practice. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2014.
International Baccalaureate Organization. Making the PYP Happen: A Curriculum Framework For International Primary Education. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2009.

 

DÂHİL ETME / SEN POLİTİKASI

Amaç

1. Dâhil Etme/SEN Politikasının Amacı

NUN Okulları dâhil etme politikası, Altunizade NUN İlkokulu ve Beykoz NUN Ortaokulu ve Lisesi öğretmenlerinden seçilen bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Bu belge hazırlanırken IB standartlar ve uygulamalar belgesi göz önünde bulundurulmuş, NUN amaç bildirgesinin ışığında; NUN Okullarında yapılan uygulamalar, yazılı bir politika belgesinin taslağı haline getirilmiştir. Bu belge, tüm öğrencilerin IB ve NUN amaç bildirgeleri doğrultusunda IB programları ve müfredatlarına dâhil edilme politikalarını içerir. Bundan sonra komisyon üyeleri ile yapılacak toplantılarla belge geliştirilmeye devam edilecektir. 

2. NUN Okulları Amaç Bildirgesi

Daha iyi ve huzurlu bir gelecek için, doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip, kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmek için doğuştan getirdikleri meraklarını kaybetmeden, tüm öğrencilerimizin ulaşabileceği bir müfredat kapsamında, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak bilgiye ulaşan ve bu bilgiyi, irade ve eylemleriyle bir bütün olarak toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve faydalı bir şekilde sunan bireyler yetiştirmek NUN Okullarının amaçları arasındadır.

NUN Okulları müfredatı, kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen nesiller yetiştirmek misyonu ile öğrencilerimizin farklılıklara saygı duyabilmeleri için her bireyin farklı bilgi, beceri ve deneyime sahip oldukları gerçeğinden hareketle hazırlanır. Bununla birlikte, öğrenme topluluğumuzun çeşitliliğini; öğrenmeyi zenginleştirebilecek ve çalışanların farkındalıklarını arttıracak ve düşüncelerini genişletme fırsatları sağlayacak olumlu bir kaynak olarak görürüz.

 

Özel Eğitim İhtiyacı (SEN)

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak ve akademik büyümeyi kolaylaştırmak için müfredatta düzeltme veya uyarlamalara ihtiyaç duyan öğrencileri içerir. NUN Okullarına zihinsel engelli, öğrenme güçlüğü olan, konuşma ve dil sorunları yaşayan, işitme engeli bulunan çocuklar kabul edilmezler. NUN Okulları, kabul ettiği öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları planlar:

a)     Aktif bireyselleştirilmiş eğitim planına sahip öğrenciler

b)    Eğitim dili üzerinde engeli bulunan, anadili Türkçeden farklı olan öğrenciler

c)     Danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler

d)    Daha fazla araştırma yapmak isteyen yüksek başarı veya yetenekli öğrenciler

e)     Yoksul öğrenciler

Özel Eğitim İhtiyacı Programının Hedefleri

NUN Okulları Özel Eğitim İhtiyacı programının hedefleri şunlardır:

a)     Değişik ihtiyaçları olan tüm öğrencilere olumlu ve samimi bir ortam sağlamak, farklılıkları ve çeşitliliği tanımak ve bunlardan yararlanabilmek,

b)    Tüm çocukların, farklı öğretme yöntemleri aracılığıyla müfredata erişmelerini sağlamak,

c)     Öğrenci başarısını ve gelişimini verilere dayalı olarak izlemek, gerektiğinde bireysel eğitim planında düzenleme ve değişiklikler yapmak ve tüm paydaşlarla iletişim kurmak,

d)    Öğrencilerin gelişmelerini ve değişen ihtiyaçlarını öğrencinin kendi ifadesi, öğretmenlerinin, danışmanlarının ve rehberlik servisinin ortak toplantıları sonucu ortaya çıkan kararları ve veli ile birlikte tespit ederek bireysel eğitim planı oluşturmak,

e)     Tüm öğrencileri benzersiz entelektüel yeteneklerine ulaşmaları için yönlendirmek.

Dâhil Etme

NUN Okullarında her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun en geniş öğrenme ortamını sağlamak için her türlü çalışma ve yatırım gerçekleştirilir. Dolayısıyla dâhil etme, her öğrenci için, aşağıda sıralanan faktörlerle sınırlı olmamak üzere farklı şekilde uygulanabilir:

a)     Öğrencinin beceri seviyesi

b)    Öğrencinin önceki öğrenme deneyimleri

c)     Çalışma konusu

d)    Başka bir çalışma alanı

e)     Ek zaman

Farklılaştırma

Farklılaşma, her bir öğrencinin kendi gerçek potansiyeline erişebilmesi için müfredatın uygun bir şekilde yapılandırıldığı stratejiler bütünüdür. Farklılaştırma, öğrencileri planlamanın merkezine alarak ihtiyaçlarına özel olarak cevap vermeleri için öğretmenlere yardımcı olur. Öğretmenler, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere çeşitli yollarla farklılaştırma yapar:

 1. İçerik - Kaynakları değiştirerek, hedefleri öğrenmek veya öğrenmek istediklerini seçmek için öğrencilere fırsatlar sunar.
 2. Süreç - Öğrencilerin nasıl öğreneceği konusunda çeşitlilik veya seçim sağlar.
 3. Ürün - Öğrenimlerini sergilerken seçim yapmalarını sağlayarak öğrencilerin öğrenme tercihlerini ve güçlü yönlerini arttırır.

Farklılaşma yöntemleri öğrencinin ilgi ve tercihine göre de belirlenebilir. Farklılaşma birçok biçimde olabilir ve IB tarafından özetlenen “İyi Uygulamanın Dört Prensibi” ile yakından ilintilidir.

İyi Uygulamanın Dört Prensibi

1. Kimlik Oluşumu ve Özsaygı Geliştirme

Öğrenme topluluğumuzun tüm üyelerinin farklı ihtiyaçlarına önem vermek, onların kimliklerini destekler ve benlik saygısının oluşması noktasında teşvik eder. Tüm öğrencilerin kabul gördükleri bir ortam oluşturmak, öğrenen profili özelliklerini geliştirme konusunda daha istekli olmalarını sağlar. Akademik çalışmalarında güvenle desteklenen öğrenciler, öğrenme için daha fazla fırsat bulmaya çalışır, araştırmalar yaparak derslere daha aktif katılıp risk alırlar. Öğrencilerin farklılıklarını olumlu yönde kabul etmek, açık fikirli bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

NUN Okullarında öğrenciler, sınıf ortamında ve okul içinde yaptıkları çalışmalarla öğrenme topluluğunun tüm üyelerini tanır ve birlikte çalışmalar yapar, üretimde bulunur. Bu durum, öğrencilerin ilişkiler kurmasına yardımcı olur, bağlantılar kurmasını ve çoklu perspektifleri görmesini sağlar. Aidiyet duygusu, benlik saygısı ve kendine güven duygusunu arttırır. Bununla birlikte MYP’nin her yılında öğrenciler, yetenekleriyle topluma katkıda bulunmaları için hizmet projeleri yapmaya teşvik edilir.

Bunlara ek olarak; ders öğretmenleri, sınıfta öğrenci iletişimini artırmak için stratejiler konusunda eğitim alırlar. Her öğrenciye iletişim fırsatı sunulur, bu iletişimin kolaylaştırılması için öğrencinin sesinin duyulması sağlanır. Öğrenciler kabul edildiğini hissedince, kendilerini değerli hissederler ve kendilerini yeni öğrenme deneyimlerine açarlar.

2. Önceki Bilgilerin Değerlendirilmesi

Öğrencilerin yeni bilgileri öğrenmesi ve muhafaza edebilmesi için her bir öğrenciye göre farklı olan mevcut bilgilerle bağlantı kurulması gerekir. Önbilgi verilmesi, NUN Okullarında öğrenim ve öğretimin kritik bir parçasıdır. Bu sebeple NUN Okullarında, derslik sistemi uygulamakta olup öğrencilerin farklı perspektiflerden ve geçmiş bilgilerden yararlanarak kavramsal anlayış geliştirmesi sağlanır. Bu sistem, öğrencilerin sınıfta öğrenmekte oldukları bilgilerle deneyimlerini paylaşmalarına yardımcı olmanın yanı sıra öğrencilerin bağlantıyı geliştirmelerine yardımcı olmak için geçmiş sınıf materyallerini yeni öğrenme ile bağlama imkânı tanır. Öğretmenler, geçmişimizin güncel bilgilerin bir parçası olduğunu açıkça ifade ederek öğrencilerin kendi kavramsal anlayışlarını oluşturmalarına yardımcı olur.

3. Yapılandırma

NUN Okulları ve IB programı, hayat boyu öğrenenler geliştirmek için gayret gösterir. Bununla birlikte, öğrencilerin öğrenmede özerklik kazanmaları için genellikle yapılandırma olarak bilinen sorumluluğun kademeli olarak serbest bırakılması gerekir. Öğretmenler, yeni kavramları veya stratejiyi öğretmenin ilk aşamalarında destek ve yardım sağlar. Daha sonra öğrenciler deneyim kazandıkça destek miktarını azaltır.

NUN Okullarında ATL becerileri; üstbilişsel, sosyal ve bilişsel olmak üzere üç grupta verilir. Üstbilişsel stratejiler, öğrencilerin "farkındalık, düşünce ve etkileşim" yoluyla kendi düşüncelerini ve öğrenmelerini izlemelerine yardımcı olur. Sosyal stratejiler, grup tartışmaları ve iş birlikçi öğrenme yoluyla öğrenmeyi geliştirir. Bilişsel stratejiler, öğrencilerin "öğrenme görevine belirli bir teknik uygulayabilmelerini" sağlar.

4. Öğrenmenin Sürekliliği

Öğretmenler bir sonraki seviyeye geçmek için öğrencilere düşüncelerinin devamlılığını sağlayacak deneyimler kazandırır. NUN Okullarında ana öğretim hedeflerimizden biri; sorgulamaya dayalı ve öğrenci merkezli ders tasarımları yapmaktır. Bu hedefe ulaşılmasını kolaylaştırmak için öğretmenler, konuya özgü stratejilerin yanı sıra okulun diğer stratejilerini de kullanırlar. Öğrenciler arasında iletişim ve düşünceyi arttırmak için disiplinlerarası planlama yapılır. Bu planlama sayesinde öğrencilere, çeşitli bağlamlar ve kavramlarla etkileşim halindeyken akranlarıyla iş birliği içinde çalışmaları için fırsat verilir. Ayrıca tüm öğretmenler, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri için ATL becerileri üzerinde planlı ve iş birliği içerisinde çalışır. Bu çalışmalar, öğrencilerin konuların ayrıntılarını keşfetmelerine, bilgiyi daha doğru bir şekilde işleyebilmelerine, bir konuyu derinlemesine araştırmalarına ve çeşitli perspektifleri araştırırken empati geliştirmelerine yardımcı olur.

Özel Eğitim İhtiyacı (SEN) Olan Öğrenciler İçin Roller

1.     Öğretmenin Rolü
1.1. İngilizce Öğretmeni

 1. İngiliz dili öğretmenleri, akademik ve dil edinimi kavramlarının ve becerilerinin öğretmenidir.
 2. İngilizce öğretmenleri okula kabul edilen tüm öğrencilerin dil yeterlilik düzeylerini belirlemek için bir seviye tespit sınavı uygular.
 3. İngilizce öğretmenleri, anlama ve dil gelişimini destekleyen öğretim yöntemleri sağlamak için diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapar.
 4. İngilizce öğretmenleri, farklı seviyedeki ve farklılaştırmaya ihtiyaç duyan öğrenciler için bireysel veya küçük gruplarla dersler hazırlayarak öğrencilerin kendi hızında ve stilinde öğrenmesini sağlar.
 5. İngilizce öğretmenleri okul yılı boyunca iki haftada bir düzenli olarak ailelere bilgilendirme mailleri gönderir.

1.2. Branş Öğretmenleri

 1. Branş öğretmeni içerik uzmanlarıdır; müfredat sırasını ve öğretim hedeflerini belirler.
 2. Tüm branş öğretmenleri aynı zamanda dil öğretmenleridir.
 3. Branş öğretmeni diğer öğretmenlerle ders planlamak ve geliştirmek, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için müfredatı değiştirmek ve uyarlamak konusunda iş birliği yapar.
 4. Branş öğretmeni, yazılı sınav sonrası öğrencilerin dönüşümlü düşünme notlarından ve ders içindeki durumundan yola çıkarak öğrencinin farklılaştırma gereksinimi olup olmadığına karar verir. Bu kararını eğitim koordinatörü ve okul müdürü ile paylaşır. Öğrencinin gelişimi için yapılması gereken çalışmalar ders öğretmeni ve rehber öğretmen ile görüşüldükten sonra birlikte planlanır.
 5. Rehberlik birimi yılın başında tüm öğretmenler için okula kabul edilen öğrencilerle ilgili bilgi vermek üzere toplantı yapar. Rehberlik görüşmelerinde tespit edilen ve öğretmenlerin derslerini ve farklılaştırma çalışmalarını planlayabilmeleri için aktarılması gereken özellikler bu toplantılarda öğretmenlere iletilir.
 6. Her dönem sınıf bazında yapılan ve tüm öğretmenlerin katıldığı öğrenci ve sınıf değerlendirme toplantılarının öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemede önemli bir rolü vardır.

1.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

 1. Rehber öğretmenler, öğrencilerin danışman öğretmenleri ve müdür yardımcılarıyla birlikte velilerle yılda iki kez özel planlanmış görüşmeler yaparlar. Veliler özel istekleri olduğunda randevu alarak bu görüşmeleri daha sık gerçekleştirebilirler.
 2. Rehber öğretmenler ayrıca öğrencilerin çeşitli ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanması durumundaki değişiklikler hakkında tüm öğretmenlerle iletişim kurar.
 3. Rehberlik birimi, öğrencileri akademik, sosyal, duygusal ve/veya davranışsal hedeflerine ulaştırmak için bireysel ve/veya küçük gruplarla çalışır.
 4. NUN Okulları Rehberlik Koordinatörü öğrencilerin pedagojik ve psikolojik yönden gelişimlerini sürekli takip eder ve ilgili tüm durumlarda görüşlerini paydaşlara açıklar.
 5. NUN Okullarında, her öğrencinin bilişsel, duygusal, davranışsal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona uygun politikalar belirleyen gelişimsel rehberlik modeli esas alınır.  

1.4. Okul Doktoru ve Hemşiresi

 1. Okul doktoru ve hemşiresi, öğrencinin eğitim başarısını etkileyebilecek tıbbi konularda yardımcıdır.
 2. Öğretmenlerin tıbbi veya sağlıkla ilgili konularda öğrencilerle çalışırken kullanacakları bilgi, kaynak ve değişiklikleri sağlarlar.
 3. Öğrencilerin sağlık durumlarıyla alakalı olarak aileleriyle iletişim kurarlar. Öğrencilerin ihtiyaçlarını destekleme konusunda kendilerine yardımcı olacak her türlü kaynağı sağlarlar.
 4. Tıbbi ve sağlıkla ilgili tavsiyeleri desteklemek için okul personeli ve idaresi ile yakın çalışırlar.

1.5. Okul Terapisti

 1. NUN Okullarında her bir öğrenci ile kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı, şahsiyet bütünlüğü sağlamış bireyler olmaları adına; yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır.
 2. Öğrenciler ile yapılan bireysel görüşmelerde ve çalışmalarda, onların karakter özelliklerine dair önemli noktalar keşfedilmekte ve her bir öğrenciye yaklaşım bu sayede ihtiyaca yönelik değişmektedir.  
 3. Oyun terapi seansları ile bu alanda ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, stres atabilecekleri ve kaygılarından sıyrılarak kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam oluşturularak bireysel gereksinimleri doğrultusunda çok yönlü terapi imkânları sunulmaktadır.

1.6.Okul Psikoloğu

 1. NUN Psikolojik Danışma ve Rehberlik ekolü, bireysel olmayı, bireye özgü olmayı ve sorunuyla, başarısıyla sisteme dâhil olan her bireyi ileriye taşımayı, öğrenciye fayda sağlayabilmeyi, gelişimine destek olabilmeyi kendisine amaç edinmiştir.
 2. NUN Okullarında bulunan psikologlar, bahsi geçen gelişim alanlarına dair ihtiyaç duydukları her alanda öğrencilere destek vermekte ve öğrencilerimiz ile daha uzun soluklu çalışmalar yapmaktadırlar.

 

SEN Uygulamaları

1. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler

NUN Okulları öğrenci kabul süreçleri akademik sınavın yanı sıra öğrenci ve velisi ile yapılan bir rehberlik görüşmesi içerir. Bu görüşmede amaç; NUN Okullarında verilen eğitimin öğrenci ve ailesinin beklentisini karşılayıp karşılamayacağına karar vermek ve kabul edildiği takdirde öğrenciyi tanımak ve öğrenme stillerini, öğrenim ihtiyaçlarını belirlemek için zaman kaybetmeden öğretmenleri bilgilendirerek eğitim içeriklerini ve farklılaştırma çalışmalarını planlamaktır. Özel eğitime ihtiyaç duyan (zihinsel engelli, öğrenme güçlüğü çeken, konuşma ve dil sorunu yaşayan, işitme engeli olan) çocuklar kabul sınavlarına alınmazlar.

Öğrenci kabul süreçlerinin dışında gerek rehberlik servisinin yaptığı görüşmeler gerekse diğer öğretmenlerle yapılan toplantılar sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar, PLT toplantılarında görüşülerek gerekli stratejik planlamalar yapılır.

2. Dil Desteğine İhtiyacı Olan Öğrenciler

Kabul sürecinde yapılan rehberlik görüşmelerinde, öğrencinin dil desteği ihtiyaçlarının belirlenmesi için de görüşmeler yapılır. Anadilleri Türkçeden farklı olan öğrenciler yaz boyunca devam etmek üzere kurslara yönlendirilir. Dönem içerisinde de kütüphane öğretmeni rehberliğinde konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek üzere ek çalışmalarla çocuğun dil gelişimi desteklenir. Öğrenciler rahat iletişim kurabilecek ve dersi zorlanmadan takip edebilecek seviyeye gelene kadar ek derslere devam edilir.

NUN Okulları 5. sınıf ve lise hazırlık sınıfları İngilizce ağırlıklı bir eğitim programına sahiptir. Bu sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil seviyesi, okul yönetiminin oluşturacağı komisyon tarafından ders yılı başlamadan önce yapılacak bir değerlendirme ile belirlenir. Değerlendirme, öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesini hedeflemeyip sınıfların dengeli bir şekilde oluşturulmasını ve içeriklerin buna göre hazırlanması amacını taşır. Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan sınıflarda ünite planları ve ölçme değerlendirme çalışmaları grup seviyesi dikkate alınarak hazırlanır. Bulunduğu grup içerisinde hâlâ farklılaştırmaya ihtiyaç duyan öğrenciler, sınıftan çekilerek bireysel gelişim planlarına göre çalışmaya alınır.

3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Desteğine İhtiyaç Duyan Öğrenciler

Danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler;

 1. Öğretmen önerisi
 2. Veli tavsiyesi
 3. Öğrenci talebi ile belirlenir.

Danışma desteğinin nedeni akademik, sosyal, duygusal ve/veya davranışsal olabilir. Her durumda sürekli danışmanlık hizmetleri için ebeveyn izni gereklidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencileri akademik, sosyal, duygusal ve/veya davranışsal hedeflerine ulaşmak için bireysel ve/veya küçük grup ortamlarında desteğe çağırırlar. Okul danışmanlarının öğrencilerle bireysel çalışma sıklıkları duruma göre farklılık gösterir. Ciddi durumlarda, öğrencileri desteklemek için dışarıdan alınması gereken danışmanlık hizmetlerine yönlendirme yapılabilir.

Grup oturumları için konuları belirlerken PDR Birimi anketler hazırlar, böylece öğrenciler, ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili bilgi verebilir. Grup oturumları, bu isteklere ve yıl boyunca ortaya çıkan tüm ihtiyaçlara dayanmaktadır.

4. Tıbbi ve Sağlıkla İlgili Konularda Desteğe İhtiyaç Duyan Öğrenciler

NUN Okullarında öğrencilerin okulda bulundukları süre içerisinde görevli lisanslı hemşireler ve haftada bir gün lisanslı tıp doktoru görev yapmaktadır. NUN Okulları lisanslı hemşireleri, bir sağlık endişesi veya tıbbi teşhisi bulunan öğrencileri tanımlamak için her yıl NUN Okullarının öğrenci sağlık formlarını gözden geçirir. Sağlık sorunu olan öğrenciler, lisanslı bir tıp doktoru tarafından konulan teşhisi belgelemek mecburiyetindedir. Teşhisi konmuş ve belgelendirilmiş sağlık konularına sahip öğrencilere verilen sağlık planı NUN hemşireleri tarafından takip edilir.

NUN Okulları hemşireleri öğrencilerin yaşadıkları tıbbi/sağlık durumlarıyla ilgili akademik ve idari kadroyu öğrencilerin ihtiyaçları ile ilgili bilgilendirir. Buna ek olarak doktor ve hemşireler, sağlık konularının akademik, sosyal, duygusal ve/veya davranışsal hedefleri üzerindeki etkisini belirlemek için öğrenci ve velileri bilgilendirir.

5. Maddi Desteğe İhtiyaç Duyan Öğrenciler

NUN Okulları, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı çatısı altında kurulmuştur. Vakıf, kabul süreçlerinden geçmiş öğrenciler için farklı oranlarda burs desteği sağlamaktadır. İhtiyacına göre öğrencilere yemek, kıyafet ve servis desteği de sunan NUN Okullarında, burslu öğrencilerin isimleri gizli tutulmaktadır.

Dâhil Etme/SEN Politikasının NUN Toplumu ile Paylaşılması

Dâhil etme/SEN politikası, çeşitli iletişim kanallarıyla personel, aileler ve öğrencilerle paylaşılmaktadır. Politika web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Mezkûr politika belgesi her yıl öğretmenler, öğrenciler, veliler ve yöneticilerin katkısı ile değişen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmektedir.

Dâhil etme/SEN politikasının uygulanması, NUN Okulları PLT sorumluluğundadır. Ünitelerin hazırlanması, farklılaştırma çalışmaları, ölçme değerlendirme çalışmaları, ders gözlemleri bu belgenin uygulamasının delillerini verecektir.

Kaynakça

International Baccalaureate Organization. MYP: From Principles Into Practice. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2014.
International Baccalaureate Organization. Programme Standards and Practices. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2014.
International Baccalaureate Organization. Special Educational Needs Within the International Baccalaureate Programmes. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2010.
International Baccalaureate Organization. Meeting Student Learning Diversity in the Classroom. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2010.
International Baccalaureate Organization. Primary Years Programme, Middle Years Programme and Diploma Programme. Learning Diversity in the International Baccalaureate Programmes: Special Educational Needs within the International Baccalaureate Programmes. Cardiff: International Baccalaureate Organization, 2010.