POLİTİKALARIMIZ

Ölçme Değerlendirme Politikamız

Felsefe

Bu belge NUN Okullarının ölçme ve değerlendirme amaçlarını kapsamaktadır. Bu politika öğretmenlerin ve yöneticilerin işbirliği ile hazırlanmıştır ve düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. Tüm öğrenenler toplumunu kapsadığı gibi veliler ve diğer paydaşların paylaşımına açıktır. PYP felsefesine uyumlu olarak, okullarımızdaki ölçmenin başlıca hedefi, öğrenme süreci hakkında geri bildirim sağlayabilmek ve öğrenim süreçlerimizi iyileştirebilmektir.

Bu politikanın amaç ve kapsamı bağlamında, NUN Öğrencilerinin bireysel farklılıkları kucaklanmakta, ölçme ve değerlendirmenin en uygun araçlarla gerçekleştirilmesi için özel çalışmalar yapılmaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin dönüşümlü düşünerek öz değerlendirme yapabilmelerine ve böylelikle hayat boyu öğrenenler olabilmelerine yardımcı olmaktır.

NUN Okulları müfredatının ölçme ve değerlendirme bileşeni değerlendirme, kaydetme ve raporlama olmak üzere üç alt gruba ayrılır.

Amaç

 • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimlerini izlemek
 • Her öğrencinin potansiyelini tespit edip, bu potansiyeli en üst seviyeye taşımak
 • Öğrencilerin zorlandığı kazanımları belirlemek
 • Programların gelişim sürecini planlamak
 • Kayıt tutmak ve raporlama yapabilmek için veri elde etmek
 • Elde edilen verileri kullanarak farklılaştırmayı planlamak
 • Öğrencinin kendisini değerlendirerek öz yönetim becerisini geliştirmek
 • Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit etmek
 • IB 5 temel öğesinin (Bilgi, kavram, tutum, beceri, eylem) ve IB Öğrenen Profili özelliklerinin ne kadar benimsendiğini tespit etmek
 • Öğrencilere geri bildirim verebilmek
 • Okul rehberlik birimi ile bütünsel bir yaklaşım içerisinde öğrenci tanıma süreçlerimize katkı sağlamak

NASIL ÖLÇÜYORUZ?

Ön Değerlendirme

NUN Okullarında ön değerlendirme, öğrencilerin mevcut bilgilerini, yapabileceklerini ve öğrenmenin başlangıç seviyesinde nasıl hissettiklerini toplamayı ve analiz etmeyi içermektedir. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki başarılarını gözlemlemenin yanı sıra ön bilgilerini ve deneyimlerini değerlendirmek, öğretmenlerimizin öğretim şekillerini buna göre planlamasını ve düzenlemesini sağlamaktadır.

Eğitim öğretim yılının başında, NUN Okulları tüm derslerden hazır-bulunuşluk uygulamaları yapmaktadır. Bu uygulamalar, öğrencilerin ön bilgilerini değerlendirecek, açık uçlu, betimsel ve tartışmaya açık sorular içermektedir. Edinilen bu bilgiler, gelişim sürecinin rotasını belirleyeceklerinden dolayı bizler için son derece önemlidir. Bu değerlendirmede, Sanat, Müzik, Beden Eğitimi ve Uygulamalı Bilimler gibi derslerde rubrik kullanılmaktadır. Diğer derslerde ise cevap anahtarı kullanılmaktadır. Öğrenme süreci boyunca, her sorgulama ünitesinin başında, öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek ve gerekli planlamaları yapmak için öğretmenler çeşitli teknikler (KWL, merak duvarı, vb.) kullanmaktadırlar.

Süreç Değerlendirmesi

NUN Okullarındaki süreç değerlendirmesi, öğrenmede bir sonraki aşamanın planlaması için gereken bilgiyi sağlamaktadır. Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirine bağlıdır ve amaçları bağlamında birlikte gelişmektedirler. Süreç değerlendirmeleri ile düzenli ve sık sık geri dönüş sunarak öğrenmeye katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Etkili geribildirim vermenin, öğrencinin gelişim sürecinde öğretmeden daha önemli olduğuna inanmaktayız.

Bu amaçla, öğrenciler her etkinliğin sonunda çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak (öz değerlendirme, akran değerlendirme, rubrik vs.) değerlendirilmektedir. Güçlü ve zayıf yanlarını anlamaları çok önemli olduğundan, değerlendirme sürecine öğrenciler de katılmaktadır. Yapılan her ölçme sonucu değerlendirilerek eğitim öğretim süreci planlamasında bu veriler kullanılmaktadır.

Sonuç Değerlendirme

NUN Okulları, sonuç değerlendirmeleri gerçekleştirilerek, öğretmenlere ve öğrencilere, öğrencilerinin anlayışına ilişkin detaylı bir kavrayış sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilere, ne öğrendiklerini göstermeleri için imkân sunmakta ve dikkatli bir biçimde ana fikrin ne kadar anlaşıldığını gösteren ve öğrencilerin eyleme geçmesini cesaretlendiren etkenleri ölçmektedir.

Sonuç değerlendirmelerin bir parçası olarak, NUN İlkokulu öğrencileri her çeyrek dönem sonunda değerlendirilmektedirler. Bu bulgular, öğrencinin gelişimsel sürecini değerlendirmek amacıyla sene başında gerçekleştirilen hazır-bulunuşluk sınavlarının sonuçları ile karşılaştırılmaktadır.

KAYDETME

NUN Okulları, “Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?” sorusunu yanıtlamak için değerlendirme bilgilerini araçlar ve stratejiler kullanarak toplamakta ve analiz etmektedir.    “Stratejiler, öğretmenin, bir öğrencinin öğrenmesiyle ilgili bilgi toplarken kullandığı yöntemler ve yaklaşımlardır. Öğretmenler, çok çeşitli araçlar kullanarak bu bilgiyi kaydederler; bu araçlar veri toplamada kullanılan enstrümanlardır. Uygun stratejileri seçerken hangi araçların o stratejiye en uygun ve alakalı araçlar olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Böylece öğrenme deneyiminin, etkili bir ölçme-değerlendirmesi yapılabilir.” (PYP’yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi s.47)

ARAÇLAR - STRATEJİLER

NUN Okulları, kullanılan her araç ve stratejiyi öğrencilerin seviyelerine, ilgilerine, becerilerine uygun olarak belirlemektedir. Farklılaştırma çalışmalarıyla her öğrencinin kendini en iyi ifade edebildiği şekilde değerlendirilmesine dikkat edilmektedir.

Bu amaçla kullanılan stratejilerden bazıları;

 • Gözlemler
 • Performans değerlendirme
 • Süreç odaklı değerlendirme
 • Seçilmiş cevaplar
 • Açık uçlu uygulamalar

Bu amaçla kullanılan araçlardan bazıları;

 • Rubrikler
 • Örnekler
 • Kontrol listeleri
 • Kısa gözlem kayıtları
 • Baremler

olarak sayılabilir.

RAPORLAMA ve BİLGİLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme raporlamasının temelinde, öğrencilerimizin bildiklerinin, anladıklarının ve yapabildiklerinin nesnel bir biçimde sunulması bulunmaktadır. Bu raporlar, öğrencilerin öğrendikleri alanlardaki gelişimlerini ve zayıf noktalarını PYP programının okulumuzdaki etkisine katkı sağlayacak bir biçimde açıklamaktadır. PYP’yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi metninde belirtildiği üzere, geri dönüş yapılmayan bir değerlendirme yalnızca yargılamadır; geri dönüş, değerlendirmede bizlerin varılan yargıyı anlayabilmemizi ve yaptığımız çalışmayı geliştirmemizi sağlayan bileşenidir.

NUN Okullarında raporlama, toplantılar veya yazılı biçimde olabilmektedir. Velileri, öğrencileri ve öğretmenleri “öğrenenler topluluğu” olarak kapsamaktadır. Kapsamlı, dürüst, adil ve güvenilirdir.

Üç Yönlü Hedef Belirleme Toplantıları

Her akademik yılın başlangıcında; veliler okulumuza davet edilir ve o zamana kadar yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen veriler de kullanılarak öğrencilerinin kendilerine akademik ve sosyal hedefler oluşturma sürecine katkı sağlanır. Bu hedeflere nasıl ulaşacakları üzerinde sohbet edilir ve bu amaç doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veli arasında bir görev paylaşımı yapılır. Sene sonunda ise bu çalışma tekrar gözden geçirilerek hedeflere ne kadar yaklaşıldığı ve verilen sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği sorgulanır.

Öğretmen-Veli Toplantıları

NUN Öğretmenleri, bu toplantılar vasıtası ile öğrencileri hakkında daha fazla arkaplan bilgisi edinmek, velilerin sorularını yanıtlamak, varsa endişelerini gidermek ve öğrenme sürecindeki rollerini belirleme şansını yakalarlar.  Ölçme ve değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler velilerle paylaşılmakta ve öğrencilerin gelişim sürecine ilişkin gerekenler planlanmaktadır.

Gelişim Raporları

Her çeyrek dönemin sonunda toplamda dört kere öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini ve gelişimlerini gösteren, o dönem içindeki tüm derslere ait kazanımları ve yorumları içeren raporlar hazırlanmaktadır. Bu gelişim raporu, sürecin paydaşları olan öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanmaktadır.

Portfolyolar

Portfolyonun, aktif bir zihnin çalıştığının göstergesi olduğuna inanan NUN Okulları, öğrencileri için portfolyo günleri düzenlemektedir. Akademik yılın sonunda, öğrencilerden hazırladıkları ürünler arasından seçimler yaparak bir portfolyo hazırlamaları istenmektedir. Bu dosyada öğrenciler, çalışmalarını seçme sebeplerini belirterek velilere, öğretmenlere ve diğer öğrencilere sunum yaparlar. Portfolyolar öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından değerlendirilirler.

PYP Sergileri

“PYP’nin son yılında öğrenciler PYP sergisi denilen bir bitirme projesine katılırlar. Bu projede her bir öğrencinin programın beş temel unsuruyla ilgili çalışma yaptığını sergilemesi gerekir: bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem. Bu bir yandan kişisel ve paylaşılan sorumluluklar ruhu içinde gerçekleştirilen disiplinlerüstü bir sorgulamadır, bir yandan da bu, öğrencilerin PYP’den orta öğretime geçişlerini belirten bir sonuç değerlendirmesi etkinliğidir.” (PYP’yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi s.53) Bu beklenti ve anlayış ile uyumlu olarak, 4.sınıfta NUN İlkokulu ve İlk Yıllar Programı - PYP mezunu adayı olan öğrencilerimiz yıl boyunca üzerinde çalıştıkları bir kişisel projeyi okul toplumuna sunarlar.

PYP Mini Sergileri

NUN İlkokulu, (PYP Sergisi düzenleyen 4. sınıf öğrencileri dışındaki) öğrencilerinin öğrenme deneyimlerini PYP mini sergileri vasıtası ile velilerle paylaşmaktadır. Bu sergilerde, sahne performansları sergilenmekte ve öğrencilerin sorgulama ünitelerinde ortaya koydukları ürünler sunulmaktadır. Aynı anafikir etrafında, disiplinlerarası bir yaklaşımla, çeşitli branşlarda çalışmalar yapılmaktadır.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bu politika Mart 2016’da işbirliği ile hazırlanmış, okulun internet sitesinde yayınlanmış ve tüm okul toplumuna dağıtılmıştır.
Bu metin, NUN Okulları arasında, bütünlük çalışmalarının bir parçası olarak her akademik yıl başlangıcında ve bitişinde tüm zümrelerce gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

 

Dil Politikamız

Felsefe & Amaç

Kurumumuz, öğrencilerinin bir dünya vatandaşı olarak ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurup ana dildeki deneyimlerini tamamlayan ve bunu farklı dillerde geliştiren, bilgilerini, düşüncelerini birden fazla dilde farklı kaynakları ve iletişim yollarını kullanarak kendini ifade edebilen bireyler olmalarını hedeflemektedir.  Dil öğrenmenin bir sosyal eylemler bütünü olduğuna inanan kurumumuz yaşayarak öğrenme modeli ile farklı dilleri öğrenmeye meraklı ve ilgili öğrenciler yetiştirmek istemektedir. Tüm öğretmenleri dil öğretmeni olarak kabul edip Türk Milli Eğitim müfredatını PYP çerçevesinde uygulamaktadır.  Belirtilen esaslar öğretmenler tarafından hazırlanmış, veli ve öğrencilerin farklı görüşleri de politikamıza dâhil edilmiştir. Bu politika belgesi her yıl okul toplumu tarafından gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

NUN Okullarında Dilin Rolü

Dil, duyguların, fikirlerin ve deneyimlerin ifade edilmesi ve dünyanın anlamlandırılması için etkili bir araçtır. NUN öğrencileri, dinlemek, düşünmek, tartışmak ve bilgiyi, fikirleri ve meseleleri paylaşmak için dili etkili bir biçimde kullanmaktadırlar. Dil becerileri, öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için desteklenmektedir.

IB Organizasyonu’nun “Dil Kapsam ve Sıralamaları” adlı metninde belirtildiği üzere:

“Etkili dil öğretimi ve öğrenimi sosyal eylemlerdir; başkalarıyla, ortamla çevreyle dünyayla ve kişinin kendisiyle olan ilişkilerine bağlıdır. Bu tür öğrenme alakalıdır, ilgi çekicidir, düşünmeye zorlar ve önemlidir. Bütün zenginliğiyle ve çeşitliliğiyle dile maruz kalma ve dili deneyimleme, yaşama ve öğrenmeye dair bir merak uyandırmanın yanı sıra yeni sosyal etkileşimler içine girme cesareti de kazandırır. Dil, öğrenenlere dünyayla etkileşime girmeleri için bir araç sağlar ve onların IB’ nin “daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olma “misyonunun getirdiği sorumluluğu bir IB Dünya Okulu’nda kendileriyle özdeşleştirmelerini ve kabul etmelerini sağlar.” (s2)

NUN Okullarında, IB dil öğrenme baremi geçerli kabul edilmektedir. Yazılı, sözlü ve görsel dil başlıkları, tüm dil çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bunlar dört barem ile temsil edilmektedirler: Dinleme ve konuşma; görsel okuma ve sunma; okuma; yazma.

Öğrenim Dili

NUN Okulları anadilin geliştirilmesinin, bilişsel gelişim ve kültürel bir kimlik kazanmanın yanı sıra diğer ek dilleri edinmek için de çok önemli olduğuna inanmaktadır.

NUN Okullarında öğretim dili Türkçedir. Tüm çalışmalarda, öğrencilerin anlam üretmeleri ve disiplinlerüstü bağlantılar geliştirmeleri için dil kullanılmaktadır. Tüm öğretmenler dil öğretmeni olarak kabul edilmektedir, bu nedenle yabancı dillerin altyapısını oluşturan okuma, yazma, dinleme ve konuşma, görsel okuma ve sunum alanlarında dili titizlikle ve zarif bir biçimde kullanarak rol modeller haline gelmek bizlerin hedefidir.

NUN Okulları, imgelerin ve dilin, düşünce ve inançların iletilmesinde nasıl bir etkileşime girdiklerini anlamaları için öğrencilerine medya yorumlamayı ve sunumunu deneyimleme imkânı sağlamaya önem vermektedir. Reklamlar, broşürler, posterler, simgeler, logolar, bayraklar, haritalar, tablolar, resimler, grafikler, çizgi filmler ve karikatürler gibi farklı medya araçlarını, çok dilli bir yaklaşımla yorumlamayı ve kullanmayı öğrenmek paha biçilemez bir yaşam becerisi olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca dil, okulumuzun sorgulama temelli çalışmaları için çok önemli bir araçtır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) ile ilgili becerileri kazanmak, bu ürünlerin toplum üzerindeki ikna edici etkilerinden dolayı önemlidir. Bilgiye ulaşmak için gereken terimleri etkili bir şekilde kullanmak, “dijital yerlilerimiz” için bir zorunluluktur. Ayrıca, bu bilgiyi dil becerileriyle yorumlama ve sunma, başarımıza katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, kütüphanemizin medya merkezinde, hedefimiz öğrencilerimize bilgiye ulaşmayı ve engin düşünme becerileriyle bu bilgiyi analiz etmeyi ve sentezlemeyi öğretmektir. Bunları gerçekleştirirken, her zaman akademik dürüstlük öncelenmektedir.

Dil ile öğrenmeyi teşvik etmek için, sınıflarımızda NUN öğrencileri tarafından tasarlanan ve süslenen okuma köşeleri vardır. Bu köşelerde, sorgulamamızı desteklemek için farklı dillerde ve türlerde kaynaklar bulunmaktadır. Dil ile öğrenme, NUN öğrencilerinin bilgili olmalarına yardım eder. Öğrenciler, sorgulama amacıyla okul kütüphanesini de kullanırlar. Kütüphanede, farklı dillerde görsel ve dijital kaynaklar bulunmaktadır. Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek için kayıt stüdyomuzda öğrenciler ve öğretmenler tarafından kitaplar okunmakta ve okumalar ses dosyası olarak kaydedilmektedir.

NUN Okullarında, dilin önemini vurgulamak için 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü’nü de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Ek Diller

Öğrenim diline ek olarak İngilizce ve Arapça dilleri anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin ve öğrencinin dil edinimine katkı sağladığına inanmaktayız. NUN Okullarındaki dil çeşitliliği, öğrencilerin ortaya koydukları ürünlerde ve üç dilde yayınlanan görsellerde görülebilir. Öğrencilerimizin bu dillere maruz kalmalarına imkân sağlamanın yanı sıra, bilgilendirmenin tek dille yapılmadığı iki dilli sınıflarımız da bulunmaktadır. Öğretmenlerimizin çalışmaları birden fazla dilde hazırlanmaktadır ve görseller de çok dillidir.

NUN Okulları, deneyimleyerek öğrenmenin dil ediniminde önemli olduğuna inanmaktadır. PYP müfredatının disiplinlerüstü yaklaşımını destekleyen doğal öğrenme ortamları oluşturmak için, derslerimizin çoğunu okulumuzun “Saklı Şehir” alanında bulunan atölyelerde gerçekleştirmekteyiz. Dillerin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığı anlayışıyla NUN öğrencileri her okul gününde, “Saklı Şehir” de bulunan otel, manav, bakkal, hastane, fırın, itfaiye, polis merkezi ve benzeri stüdyolarda dil öğrenmeyle ilgili çalışmalar yaparlar. 

NUN öğrencileri GESE ( Konuşma odaklı İngilizce Kademeli Sınavları)’ ye girmektedirler. GESE, Trinity College London’dan gelen bir denetmenle yapılan, önceden hazırlanmamış bir konuşma testidir ve seviyeye göre 5 ila 25 dakika sürmektedir. Her aşamada adaylar, İngilizce sınavlarında akıcı ve doğru bir biçimde iletişim kurma becerisine sahip olduklarını göstermek üzere bir takım konuşma ve dinleme görevlerini tamamlarlar. Bu sınavlar Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş dil yeterliliği kriterlerine uygundur ve akredite edilmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme

Dil eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin temel amacı öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerini doğru tespit edip bu doğrultuda eğitim planlaması yapılmaktadır. Bu amaçla her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. Böylece öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır. Dört dönem uygulaması olan okulumuzda bu ölçümler her dönem sonunda tekrarlanmakta ve gelişimsel süreçler yeniden planlanmaktadır.

Bu özel çalışmalarda bir yol haritası çizmek için, öğrenme süreçleri gözlem formu, rubrik ve kontrol listesi gibi çeşitli ölçme araçları kullanılarak takip edilmektedir. Öğrencilerin gelişim süreci her dönem sonunda hazırlanan gelişim raporları aracılığıyla velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla ve dosya sunumlarıyla sergilerler. Bu sunumlar öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme olanağına sahip olurlar. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

NUN öğrencileri, aynı zamanda bireysel gelişimlerini geçmiş çalışmalarına bakarak değerlendirmelerine imkân sağlayacak dijital ve basılı portfolyo dosyaları oluştururlar. Bu dosyalar, öğrencilerimizin dil alanında yaptıkları çalışmaların resim ve videolarını içermekte ve yıl içerisinde kaydettikleri gelişimi belgelemeyi ve öz değerlendirme yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

NUN Okulları için her sınıf düzeyinde yapılan PYP Mini Sergileri de dil hedeflerini değerlendirme olanağı sağlar. Bu etkinliklerde anaokulu, 1, 2 ve 3.sınıf öğrencileri çok dilli araçlar kullanarak sahne performansları ve sergiler düzenlerler. Tüm sunumlar Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak gerçekleştirilmektedirler. Bu başlık altındaki prosedürlerin detaylarına NUN Okulları Ölçme ve Değerlendirme Politikası dosyasından erişilebilinir.

Farklılaştırma

NUN Okulları, ana dili Türkçe olmayan ya da İngilizce ve Arapça ek dillerine dair bilgisi sınıf düzeyine göre yetersiz olan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitim programında gerekli düzenlemeler yapmaktadır. Bu hedefler, farklılaştırma planları, görevleri ve kaynakları ile zaman zaman farklılaştırma öğretmenleri ile yapılan dersler aracılığıyla gerçekleştirilmektedirler.

IB beklentilerinden yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz dahil etme politikamız gereğince, farklılaştırma teknikleri genellikle sınıf içi eğitim içeriği ile ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak uygulanmaktadır.

Tek dilli öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla haftada iki gün İngilizce dil kursu düzenlenmektedir. Ayrıca okulumuzda, yabancı öğretmenlerin ihtiyaçlarını gideren ve hizmet içi eğitimlerde çeviri desteği sunan tam zamanlı bir çevirmen bulunmaktadır.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bu politika Mart 2016’da ortak bir şekilde hazırlanmış, okulun internet sitesinde yayınlanmış ve tüm çalışanlara dağıtılmıştır.
Bu metin, okullar arası bütünlük çalışmasının bir parçası olarak her akademik yıl başlangıcında tüm okul zümresi tarafından gözden geçirilerek düzenlenir.