NUN Okullarında Bilim

NUN Okulları olarak özgün Fen Bilimleri müfredatımızı, MYP’nin sağladığı avantajların katkısıyla disiplinlerarası, laboratuvar merkezli ve hayatla iç içe olmasına dikkat ederek kurguladık.

Farklılaştırma yaparak öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız derslerimizde evrensel bilim dilini kullanıyor ve bu dildeki her bir terimin hem İngilizce hem de Türkçe karşılıklarını paylaşıyoruz. Evrensel bilim diline hâkim olmalarının yanı sıra millî ve manevi kültür birikimlerinin farkında, bunları içselleştirerek davranışa dönüştürmüş bireyler olmasını hedeflediğimiz öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu hedeflerle planladığımız Fen Bilimleri derslerimiz kapsamında bir NUN öğrencisi;

• Bağımsız veya iş birliğine dayalı şekilde bilgiyi nasıl öğreneceğini öğrenir.
• Kendisinin ve sorgulamanın merkezde olduğu bir sınıf ortamında ilgi ve merakını sürekli canlı tutarak keşif yolculuğuna devam eder.
• Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgileri içeren kazanımlarını sorgulayarak edinir.
• Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretir.
• Soruları ortaya çıkaran, sorunları çözen, açıklamalar inşa eden ve yargılayan analitik ve esnek bir zihinle yetişir.
• Verimli bir şekilde iş birliği yapmanın ve etkili iletişim kurmanın gerekliliğinin farkına varır.
• Bilimsel bilgiyi gerçek yaşam içerisinde kullanır, eyleme döker.
• Bilimsel düşünme alışkanlığı, muhakeme etme ve karar verme becerisi geliştirir.
• Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimin farkına vararak ülke ekonomisi için doğal kaynaklara ilişkin olarak sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirir.
• Fen Bilimleri alanında girişimcilik becerilerini geliştirir.
• Bilimsel süreç becerilerinin gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları beceriler olduğunu bilir ve günümüz bilim dünyasında yer almak için bu süreçleri aktif kullanır.
• Canlı veya cansız tüm çevresine duyarlı davranır.
• Bilimsel çalışmalarda güvenliğin öneminin farkındadır.
• Fen bilimleri ile günlük yaşam arasındaki bağlantılardan yola çıkarak bilimsel uygulamaların gerçek örneklerini araştırdığında bilimin ahlak, etik, kültür, ekonomi, siyaset ve çevre ile olan bağlantısını keşfeder.

Kendine güvenerek bilimsel bilgiye doğru bir biçimde erişmeyi, kullanmayı ve aktarmayı öğrenir.